Bratislavský klub SMRŠ má nového predsedu

Dňa 15.12.2022 sa konala členská schôdza (ČS) klubu SMRŠ Bratislava. Jej hlavnou úlohou bolo prijatie nových členov klubu,  vyhodnotenie činnosti klubu od poslednej schôdze, ktorá sa konala začiatkom februára 2022, prerokovanie a schválenie plánu činnosti klubu na nasledujúci rok,  zhodnotenie  stavu hospodárenia  klubu a zvolenie nových členov výboru klubu.      

    Bratislavský klub mal v dobe svojho vzniku v roku 2019 päť členov. Postupne sa jeho členská základňa zvyšovala a po tejto ČS tvorí klub 18 členov.     

     Okrem činností,  ktoré sú typické aj pre ostatné kluby našej spoločnosti, ako napr. účasť jeho zástupcov na významných spoločenských  a pietnych spomienkových akciách, sa naši členovia podieľajú predovšetkým na publikačnej a propagačnej činnosti v rámci SMRŠ i mimo nej. Zúčastňujú sa na besedách ku knihám, ktoré napísali na školách i v rámci klubov našej SMRŠ. Priamo sa podieľajú na otváraní panelových výstav o živote činnosti M. R. Štefánika ako Stopami života a Štefánik a légie v Bratislave a okolí. 

     Sú spoluorganizátorom celoslovenskej akcie Cyklotour 100 míľ  Štefánika a spolupodieľajú sa na ďalších akciách, stretnutiach či rokovaniach, ktoré vyplývajú zo špecifického postavenia nášho klubu daného jeho dislokáciou v hlavnom meste SR. 

     Okrem toho sa podieľali na dvoch významných akciách SMRŠ. Prvou bolo vypracovanie  podkladov, príprava a nakoniec i podiel na realizácii Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Štefánik  a légie. K tomu bola spracovaná i vydaná kniha s rovnakým názvom a taktiež obsahovo a graficky spracovaná panelová výstava. 

     Významným dielom prispel náš klub k dokončeniu prístavby budovy v  Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách ešte pred realizáciou najvýznamnejšej akcie SMRŠ v roku 2022 t.j. Štefanikových dní.  Bola to hlavne zásluha predsedníčky nášho klubu pani Jany Kotovej, ktorá vypracovala projekt, zabezpečila jeho finančné krytie a pomohla taktiež vedeniu obce Košariská s jeho realizáciou. 

     Členovia nášho klubu začali práce na zriadení Knižnice M. R. Štefánika, ako celoslovenskej  ustanovizne, ale o tom Vás budeme informovať  neskôr, keď bude vedením SMRŠ schválený Štatútu jej činnosti. 

     Dôležitým bodom ČS klubu bola voľba dvoch  nových členov výboru po tom, čo  dve jeho členky požiadali o uvoľnenie z práce vo výbore z rodinných a pracovných dôvodov. Novým predsedom klubu bol zvolený Maroš Piľa a hospodárom klubu Jakub Kozák. 

     V rámci rokovania klubu boli inštalované obidve panelové výstavy SMRŠ (Stopami života a Štefánik a légie) ako aj ukážka kníh vydaných SMRŠ za posledné 3-4 roky. 

     Z jedenástich vystavovaných kníh, ktoré vydala SMRŠ, sa na napísaní, redigovaní či jazykovej úprave ôsmich z nich  podieľali členovia nášho klubu (Miroslav Musil, Jozef Buffa a Miroslava Roháčová). Pred dokončením resp. vydaním je kniha ďalšieho nášho člena  Vladimíra Mikundu. V tejto oblasti má náš klub prvenstvo v rámci celej SMRŠ a predpokladáme, že si ho udrží i v budúcich rokoch. 

Autor:   Jozef Ivan Buffa 
Foto:     Miroslava Roháčová a Maroš Piľa   

Partneri