Druhý ročník Štefánikových dní

     Dňa 21.7.2023 začali Štefánikove dni (ŠD). V rodnom kraji M. R. Štefánika sa  v počas troch dní uskutočnila, formou festivalu vzdelávania, kultúry a športu, rada podujatí v Košariskách, Brezovej pod Bradlom, na Mohyle generála Štefánika na Bradle, na Myjave i v Hlohovci. Programovo najbohatším bol prvý deň, ktorý  začal v Košariskách. Druhý deň podujatia bol venovaný hlavne 3. ročníku Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika a tretí - športový deň patril malému futbalu a kopaniu pokutových kopov. 

    Štefánikove dni, pri príležitosti 143. výročia narodenia generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika, začali v Košariskách spomienkovou slávnosťou a pietnym aktom kladenia vencov pred jeho rodným domom, ktorý je zároveň jeho múzeom.   

     Túto časť slávnosti moderoval Miroslav Minár, ktorý  privítal oficiálnych hostí: delegáciu Ministerstva obrany SR (MO SR) vedenú generálnym  riaditeľom Sekcie ľudských zdrojov  MO SR Martinom Jakalom, generalitu armády SR vedenú náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR (GŠ OS SR) generálom Danielom Zmekom, zástupcu náčelníka Vojenskej kancelárie prezidentky SR plk. Romana Grnáča, podpredsedu trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozefa Trstenského, starostu obce Košariská Štefana Antola, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy regiónu, predstaviteľov profesijných organizácií i združení a cirkví. Osobitne privítal  veteránov protifašistického odboja: Annu Bergerovu, Karola Kunu a Branislava Tvarožeka ako aj všetkých občanov, ktorí svojou účasťou  prišli uctiť pamiatku generála Štefánika.

     V zastúpení ministra obrany vystúpil s hlavným prejavom vedúci delegácie MO SR Martin Jakl  a po ňom podpredseda TSK Jozef Trstenský. Obidvaja zvýraznili význam práce gen. Štefánika najmä vo vojensko-politickej oblasti, ktorej výsledky boli rozhodujúce pre vznik samostatného česko-slovenského štátu.  Po nich privítal všetkých prítomných v rodisku Štefánika starosta obce Košariská Štefan Anton.  Na záver spomienkovej slávnosti vystúpil generálny duchovný ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup Viktor Sabo, ktorý zdôraznil  najmä duchové hodnoty, ktorými bol už v detstve vybavený M. R. Štefánik  a ktoré sa odrážajú aj v jeho odkazoch. Zvýraznil najmä jeho odkaz „... nech každý z nás je dnes lepší ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna...“.  Povedal, že “...toto sú veci, ktoré by mali rásť a ktoré by sa mali pestovať aj v našich srdciach  tak,   ako to mal od detstva pestované aj Milan“.

     Oficiálnu časť spomienkového stretnutia ukončili tóny hymnickej piesne, po ktorých sa ujal slova  predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Peter Novotňák, ktorý poukázal na to, že „...Štefánikove meno nesie i naša spoločnosť ..., ktorá už 33 rokov  rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle jeho myšlienkového odkazu, v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie“.  Ďalej uviedol, že „ ... pre naplňovanie týchto cieľov sme pred rokom začali novú tradíciu organizovaním  Štefánikových dní  počas osláv výročia jeho narodenia ...“.

    Poďakoval Slovenskému športovému a olympijskému výboru, ktorý tento rok prevzal záštitu nad touto akciou  a náčelníkovi GŠ OS SR generálovi Zmekovi za významnú pomoc pri organizovaní tohoto podujatia, ako aj všetkým ostatným zainteresovaným orgánom, organizáciám a jednotlivcom  za dobrú spoluprácu. 

     Na záver svojho vystúpenia požiadal  náčelníka GŠ OS SR generála Daniela Zmeka o príhovor a o oficiálne otvorenie  druhého ročníka Štefánikových dní. 

     Generál Zmeko v úvode svojho vystúpenia hodnotil M. R. Štefánika ako veľkého štátnika, ktorý „...síce pred vojnou nikdy nebol vojakom a o vojenské veci sa nezaujímal, ale okamžite pochopil, že ak chceme mať svoju svojbytnosť a svoju štátnosť potrebujeme k tomu aj ľudí,  ktorí sú ochotní túto štátnosť brániť a sú ochotní za ňu obetovať život. A preto sa stal taký precedens, zázrak, že krajina, ktorá ešte oficiálne nevznikla už mala svoje ozbrojené sily  alebo svoju armádu.“  Ďalej zdôraznil, že „... Milan Rastislav Štefánik vždy bol blízky vojakom a ostáva hlboko v našich srdciach ako vzor, ktorý máme nasledovať...“.

    K začínajúcim  Štefánikovým dňom generál Zmeko povedal, že mu  je veľkou cťou, že naše ozbrojené sily majú možnosť sa priamo podieľať na organizovaní  tejto akcie  „... pretože  čo najviac zabíja tradíciu  je formalizmus.  Prísť, postáť chvíľočku pri pamätnom mieste nie je problém.  Organizovať aktivitu, ktorej sa zúčastnia stovky ľudí a ktorá má priniesť bohaté kultúrne i  športové zážitky, to je úplne o niečom inom...“. Vyjadril poďakovanie a obdiv všetkým,  ktorí sa na tejto akcii akýmkoľvek spôsobom podieľajú.   Na záver svojho vystúpenia oficiálne otvoril druhý ročník Štefánikových dní.    

     Program Štefánikových dní pokračoval prehliadkou expozície Múzea M. R. Štefánika a recepciou pozvaných hostí. 

     V poobedňajších hodinách sa v evanjelickom kostole v Košariskách konal duchovný program „V službe pokoja“ v ktorom Generálny duchový Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov plk. Viktor Sabo informoval prítomných o úlohách a poslaní  Ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR. V rámci programu vystupovala hudobná skupina evanjelickej cirkvi a.v. z Vrbovca

     V Múzeu M. R. Štefánika  v Košariskách a Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Badlom, v popoludňajších hodinách Scénické prehliadky  pokračovali i nasledujúci deň a tak aj účastníci  turistického pochodu  si ich mohli  prezrieť. 

     V sále Albertína Múzea M. R. Štefánika  sa viac ako 50 osôb zúčastnilo besedy „Milan R. Štefánik v hlavnej úlohe“,  ktorú moderoval kultúrno-propagačný manažér  Múzea M. R. Štefánika  Pavol  Trúsik.  Besedy sa zúčastnil Jozef Banáš, autor románu o Štefánikovi Prebijem sa!, Tatiana Husárová, režisérka hudobno-dramatického programu  Súradnice mojej duše, spracovaného na motívy  uvedeného románu J. Banáša, Zuzana Mišáková, riaditeľka Mestského divadla Trenčín a producentka hry Svetový Slovák Štefánik a Diana Minarovičová, herečka, hudobná skladateľka a dramaturgička v MD Trenčín. Prítomní si so záujmom vypočuli ich vystúpenia o príprave a tvorbe vlastných umeleckých diel o Štefánikovi.   

     Súčasťou programu prvého dňa bolo i „Popoludnie na Hlohovskom zámku“ venované 143.výročiu narodenia M. R. Štefánika, ktorého sa  okrem početnej verejnosti zúčastnili aj predseda trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, primátor mesta Hlohovec  Ivan Baranovič,  riaditeľ Hvezdárne Hlohovec Karol Petrík a podpredseda SMRŠ Branislav Neumair. 

     Program pozostával z troch hlavných častí. V prvej vystúpili  s prednáškami  astronóm Vojtech Rušín (o vedeckej kariére M. R. Štefánika)  a Pavol Kanis (o prínose M. R. Štefánika k slobode nášho národa). Potom nasledovalo slávnostné odhalenie novej busty „Milan Rastislav Štefánik – vedec“,  určenej pre miestnu Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Na záver bola vernisáž diel slovenských umelcov obsahovo spojených so životom a dielom Štefánika.    

     V priestoroch Hlohovského zámku bola taktiež inštalovaná putovná výstava SMRŠ „Milan Rastislav Štefánik – Stopy života“.  Viac informácii k tejto akcii nájdete na adrese:   http://hvezdaren.org/?p=2215

     Poslednou akciou prvého dňa ŠD malo byť sledovanie nočnej oblohy z Bradla a tak si pripomenúť obľúbené miesto i činnosť M. R. Štefánika v jeho detstve a mladosti. Pre nevyhovujúce počasie bola akcia zrušená.  

Autor:   Jozef Ivan Buffa
Foto:     Miroslava Roháčová, Branislav Neumair a autor článku.

Partneri