Pracovné stretnutie predsedov klubov SMRŠ

     Dňa 12.2.2022 sa konalo v Piešťanoch pracovné stretnutie predsedov klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), ktorého cieľom  bolo zhodnotenie činnosti jednotlivých klubov SMRŠ za obdobie posledných 6 mesiacov, upresnenie termínov niektorých plánovaných akcií a informovanie predsedov klubov o plánovaných akciách spoločnosti.   

    Predseda spoločnosti Peter Novotňák v prvej časti porady informoval prítomných o činnosti Predsedníctva a Správnej rady SMRŠ  za uplynulé obdobie a o akciách, ktoré stoja pred spoločnosťou v prvom polroku tohoto roku.

     V prvej časti stretnutia vystúpila aj podpredsedníčka SR SMRŠ Marika Gallová, ktorá informovala o aktuálnom stave členskej základne spoločnosti, ktorá zahŕňa v súčasnosti 1023 členov. Podala taktiež informáciu o tých členoch, ktorí naše rady opustili z dôvodu úmrtia. Po tejto informácii vzdali česť ich pamiatke  prítomní minútou ticha.   

      Prvý podpredseda spoločnosti Branislav Neumair informoval predsedov klubov o pripravovaných zmenách v členských preukazoch, ktoré budú navrhnuté na schválenie Valným zhromaždením SMRŠ, ktoré sa bude konať 4.júna 2022. Najpodstatnejšou z navrhovaných zmien bude stanovenie doby platnosti členského preukazu SMRŠ na dobu päť rokov.

     V druhej časti stretnutia dostali slovo predsedovania jednotlivých klubov SMRŠ, ktorí vo svojich  vystúpeniach informovali o živote a činnosti vlastných klubov v uplynulom období a úlohách naplánovaných  na najbližšie obdobie.   Súčasťou ich vystúpení boli i informácie o výročných členských schôdzach klubov a o zmenách vo vedení niektorých klubov.  

     Na stretnutí boli zhodnotené tiež skúsenosti z prezentácie výstav „M. R. Štefánik – Stopy života“  na základných a stredných školách Slovenska. Milan Rajnoha z miestneho klubu SMRŠ Partizánske informoval prítomných o skúsenostiach jej prezentácie v ich meste. Uviedol, že výstava bola spestrená scénkami a  rozhovormi k jednotlivým etapám života M. R. Štefánika, ktoré si pripravili žiaci s pomocou svojich učiteľov. Pre zvýšenie jej atraktívnosti vyhlásili súťaž pre triedy  základných škôl vo výrobe busty Štefánika alebo iného i literárneho diela  o Štefánikovi. Taktiež sa môžu žiaci zúčastniť cez QR kód kvízu o Štefánikovi a súťažiť tak o hodnotné ceny.  Bližšie informácie o týchto aktivitách nájdete na stránke mesta Partizánske:

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1GUd49EVXyjPdrZGSMBQhXcsxon_A6KgX6Kson23VPGlMh_2YUYyetlAg&v=bbEBr2THeHA&feature=youtu.be

     Účastníci stretnutia boli informovaní aj o príprave zájazdu Po stopách M. R. Štefánika vo Francúzsku.  Bližšie údaje k zájazdu i jeho  programu dostali predsedovia klubov, ktorí budú informovať členov svojich klubov.  

     S veľkým záujmom si účastníci stretnutia vypočuli informáciu Matúša Tomáška z Brezovej pod Bradlom o činnosti Infobodu na Bradle a plánovaných akciách. V diskusii ocenila väčšina vystupujúcich najmä informácie o formách práce i aktivitách jednotlivých klubov, ktorými sa môžu do budúcnosti motivovať i v činnosti vlastných klubov. Diskusia ukázala, ako to vyjadril aj predseda SMRŠ Peter Novotňák vo svojom vystúpení „... že aj napriek rôznym reštrikčným opatreniam, prijatým v súvislosti s Covidom, život v kluboch neustal. Plánované akcie boli  vykonané pri nižších počtoch a kluby hľadali nové formy práce a vlastnej realizácie. Akcie, plánované na úrovni celej SMRŠ a vyžadujúce si účasť väčšieho počtu členov nemohli byť uskutočnené a presunuli sme ich realizáciu na neskoršiu dobu. Postupne ich však začíname realizovať a členovia našej spoločnosti sa o termíne i mieste ich konaniach  dozvedia z priečinku Kalendár akciiMenu na našej webovej stránke“.

Autor textu: Jozef Buffa
Foto: Miroslava Roháčová

Partneri