MEDZINÁRODNÝ POCHOD K POCTE M.R.ŠTEFÁNIKA

PROPOZÍCIE

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Usporiadateľ:         Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Termín konania:    23. júla 2022, sobota.

Miesto konania:     Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru:  Ing. Peter Rajnoha

Riaditeľ podujatia: PhDr. Mgr. Zdeněk Chára        

                                    e-mail: pochod@mrstefanik.sk

                                  mobil: +421 915 764 222

Hlavný rozhodca:   Mgr. Pavol Valent

Základné informácie:

Medzinárodný pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika.

Spoločný štart – Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa A – 10 km, štart o 09:00 – 11:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa B – 18 km, štart o 08:00 – 10:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa C – 32 km, štart o 07:00 – 09:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Spoločný cieľ trás: Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

Prihlášky:                      na prihlásenie použite link:

https://www.vysledkovyservis.sk/medzinarodny-pochod-k-pocte-m-r-stefanika-prihlaska

Štartovné a uzávierka prihlášok:  16,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou do 

                                                       30. júna 2022.                             

                                                       19,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od     

                                                       01. júla do 15. júla 2022.

                                                       platba kartou.

V štartovnom je zahrnuté: 

  • Pamätná účastnícka medaila
  • Mapa trasy s kontrolnými bodmi
  • Diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z webovej stránky výsledkov podujatia
  • Možnosť výhry hodnotných cien v žrebovaní šťastných čísel
  • Zaslanie sms s výsledným časom
  • Štartovné číslo s čipom
  • Občerstvenie

Ubytovanie:          Na vlastné náklady

Stravovanie:         Na vlastné náklady

Občerstvenie:       Na trati a v cieli podujatia

Organizačné pokyny:

Účastník, ktorý je starší ako 18 rokov, sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účastník mladší ako 18 rokov sa zúčastňuje podujatia len v sprievode staršej osoby so zvolením jeho zákonného zástupcu. 

Účastník sa môže na vyznačenej trase pohybovať iba vlastnou silou a to chôdzou alebo behom. Všetky činnosti a predmety, ktoré môžu ovplyvňovať pochod, sú zakázané. Výnimkou sú iba turistické palice.

V prípade núdze je možné pochod prerušiť (napr.: ošetrenie, privolanie pomoci a pod.)

Účastník si po celú dobu pochodu nesie so sebou organizátorom pridelenú kontrolnú kartu, ktorú je povinný predložiť označenej osobe na kontrolnom stanovišti a po absolvovaní pochodu túto kartu predložiť v cieli v mieste na to určenom.

Na trase budú rozmiestnené kontrolné stanovištia. Priechod nimi bude sledovaný organizátormi a potvrdený na kontrolnú kartu. Účastník bude oboznámený s rozmiestnením kontrolných stanovíšť. Pri príchode na kontrolné stanovište sa účastník sám hlási k osobe označenej ako organizátor a požiada o potvrdenie priechodu na kontrolnú kartu.

Účastník je povinný dodržiavať odporúčanú trasu. 

V prípade únavy alebo neschopnosti pokračovať v pochode z akéhokoľvek dôvodu, bez vážneho ohrozenia na zdraví účastníka, je účastník pochodu povinný sa dopraviť do miesta určenia vlastnými prostriedkami.

Účastník pochodu je povinný dodržiavať zákony SR. Organizátori budú dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich zákonov: o lesoch – zákaz fajčenia - Zákon č. 326/2005 Z. z.. o lesoch, najmä dodržiavanie zákazu fajčenia v lese, spôsobovanie nadmerného hluku a znečisťovania lesa. Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, najmä ustanovení týkajúcich sa chodcov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, najmä o zodpovednosti za priestupky.

Ak účastník poruší pravidlá je okamžite vylúčený z účasti na pochode a vyradený zo zoznamu účastníkov pochodu bez nároku na kompenzáciu a ocenenie.

Organizátor pochodu nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie vecí účastníka ani jeho batožiny, vrátane ich obsahu.

Nárok na ocenenie vzniká: 

1)Registráciou a zaplatením štartovného.

2)Dodržaním pravidiel pochodu.

3)Prejdením trasy pochodu a všetkými kontrolnými stanovišťami.

Povrch: 60% lesné cesty, 40% asfalt.

„Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“ Milan Rastislav Štefánik


Trasa A

Najkratšia trasa je určená pre všetky vekove kategória aj menej zdatných pretekárov, nakoľko trasa je prevažne rovinatá v dĺžke 9,5 km. Z námestia budú pretekári v tejto kategórii vyvezení vláčikom Brezováčikom k Mohyle a odtiaľ sa začne ich 9,5 km dlhá trasa až k rodnému domu M. R. Štefánika a odtiaľ popri cyklotrase späť do cieľa na námestí M. R. Štefánika v Brezovej p/B.       


Trasa B

Stredne náročná trasa pre mierne zdatnejších pretekárov v dĺžke 18 km. Z námestia vedie trasa k Mohyle cez rodný dom M. R. Štefánika pokračuje k prameňu Lopušná, mladosť Brezova p/B. až do cieľa na námestie M. R. Štefánika.


Trasa C

Najnáročnejšia z trás tak prevýšením ako aj dĺžkou 32 km. Z námestia vedie trasa k mohyle cez rodný dom M. R. Štefánika pokračuje k prameňu Lopušná, Pustá Ves Pamätník SNP, výtok Zámoček), cez Dvoly rázcestie k Pamätníku SNP až do cieľa na námestie M. R. Štefánika.

Partneri