Valné zhromaždenie hodnotilo trojročné obdobie činnosti SMRŠ

Vo veľkej sále Domu armády v Trenčíne sa v sobotu 10. septembra 2022 zišli
delegáti klubov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) na XXX. Valnom
zhromaždení (VZ), aby zhodnotili svoju činnosť i činnosť vedenia SMRŠ za
posledné obdobie.
Rokovanie prišlo pozdraviť 17 hostí a zástupcov partnerských organizácií zo
Slovenska a Českej republiky.
Po úvodných oficialitách, schválení programu a voľbe jednotlivých komisií
vystúpil predseda SMRŠ Peter Novotňák s hlavným bodom programu – Správou
o činnosti spoločnosti. Vzhľadom na obmedzenia, ktoré „priniesli covidové
opatrenia“ v rokoch 2020 a 2021, pre ktoré sa valné zhromaždenia spoločnosti
nemohli uskutočniť, zahrňovala táto správa o činnosť obdobie rokov 1919 až 2022.
Bola veľmi obšírna, podrobná a detailne, ale objektívne, vyhodnotila všetky oblasti
činnosti orgánov spoločnosti i jednotlivých klubov. Stranou nezostali ani jednotlivci,
ktorí prispeli svojou publikačnou činnosťou, spracovaním a organizáciou výstav,
besedami či organizáciou klubových akcií, k šíreniu dobrého mena SMRŠ
a propagácií myšlienok i odkazu M. R. Štefánika. Po prvýkrát boli jednotlivé
hodnotené oblasti a akcie prednášanej správy sprevádzané projekciou fotografií či
krátkych filmových záznamov vyhotovených v priebehu ich realizácie. Nebudem sa
k obsahu správy vracať, pretože sme o týchto akciách pravidelne informovali členov
a sympatizantov SMRŠ na tejto webovej stráne a jej obsah zverejníme v rubrike Na
stiahnutie, aby sa s ňou mohla oboznámiť celá členská základňa.
Chcem ale zvýrazniť tri oblasti, ktorým vedenie spoločnosti, od svojho nástupu
v roku 2019, venuje zvýšenú pozornosť. Po prvé je to zvyšovanie počtu i kvality
členskej základne a klubov so zameraním činnosti predovšetkým na mladú
generáciu. Po druhé je to rozširovanie spolupráce s vybranými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, spoločenskými i vzdelávacími orgánmi či inštitúciami a jej
zakotvenie vo vzájomne uzatvorených zmluvách, dohodách, memorandách či
prehláseniach.
No a treťou oblasťou je hodnotenie a najmä spravodlivé oceňovanie ľudí za ich
prácu v prospech SMRŠ. U spoločenských a záujmových organizácií je to obzvlášť
dôležitý faktor. Vďaka grantu, získanému pred dvoma rokmi od predsedu vlády SR,
bol vedením SMRŠ zavedený celý systém ocenení pre členov a sympatizantov
SMRŠ, ako aj pre spoločenské organizácie spolupracujúce s našou spoločnosťou.

Od Poďakovania a Ďakovného listu, cez Pamätné plakety (bronzová, strieborná
a zlatá) až po Pamätnú medailu SMRŠ, Pamätný kríž M. R. Štefánika a Čestné
členstvo v SMRŠ.
Všetky odmeny sú spracované na vysokom estetickom stupni a všetky plakety
i medaily sú naozaj majstrovsky vyhotovené. Tie, ktoré boli zavedené v roku 2020-
2021 sú uvedené v knihe Od Bradla k Bradlu (strany 120-123) a tie novšie
vo fotogalérii k tomuto článku. Patrí k nim aj odznak Čestného člena spoločnosti
SMRŠ, ktorý bol na tomto VZ po prvýkrát udelený aj s titulom Čestného člena. Je
skutočne reprezentatívny. Je taktiež správne, že naši členovia sú odmeňovaní aj
pri významných životných jubileách, ale to hlavné oceňovanie je a bude vždy na
najvýznamnejšom stretnutí spoločnosti, ktorým je Valné zhromaždenie.
Na tomto VZ bolo členom a hosťom spolu udelených: 6 Ďakovných listov, 21
Pamätných plakiet (zlatých, strieborných i bronzových), 9 Pamätných medailí
SMRŠ a 4 Pamätné kríže M. R. Štefánika. Taktiež bol udelený titul Čestného člena
SMRŠ šiestim osobám a zároveň bol po prvýkrát vymenovaným udelený Odznak
čestného člena.
Rokovania VZ sa zúčastnilo 65 delegátov, ktorí jednohlasne schválili Uznesenie
Valného zhromaždenia spoločnosti. Toto uznesenie bude uverejnené spolu so
Správou o činnosti a budete sa s ním môcť taktiež oboznámiť.
Na závere rokovanie poďakoval v záverečnom slove predseda spoločnosti P.
Novotňák všetkým za účasť, poblahoželal oceneným k získaniu ocenení a vyjadril
presvedčenie, že úlohy prijaté VZ so cťou splníme aj v nasledujúcom období. Valné
zhromaždenie bolo ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.
Všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu patrí za jeho dôstojný
priebeh poďakovanie nás všetkých.

Autor: Jozef Ivan Buffa
Foto: Maroš Piľa a autor

Partneri