Vedecká konferencia Štefánik a légie úspešne ukončená

     V Banskej Bystrici sa v Aule Rotunda ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela  uskutočnila  v dňoch 1. a 2. júna 2022  vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú pripravila Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v spolupráci s Vojenským historickým ústavom (VHÚ), Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV), Ministerstvom  obrany SR a Univerzitou Mateja Bela (UMB).  

     Konferenciu otvoril predseda  SMRŠ Ing. Peter Novotňák, ktorý v úvode privítal  všetkých účastníkov a poďakoval za pomoc pri jej príprave zástupcom VHÚ, HÚ SAV, UMB i MO SR. Ďalej vo svojom vystúpení  uviedol  dôvody, ktoré viedli vedenie SMRŠ k jej vykonaniu.         

     Rektor UMB Doc. Ing. Vladimír  Hiadlovský, PhD. privítal účastníkov vedeckej konferencie na pôde univerzity a vyjadril presvedčenie, že spolupráca ktorá začala medzi UMB a SMRŠ, na základe  nedávno podpísaného Memoranda, bude po tejto konferencii ďalej pokračovať v dohodnutých oblastí a v prospech obidvoch zmluvných strán.   

     Účastníkov  konferencie v úvode pozdravili aj riaditelia dvoch najvýznamnejších historicko-vedeckých inštitúcií na Slovensku, za HÚ SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. a za VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Tieto ústavy a ich zamestnanci najväčšou mierou prispeli k príprave i odbornej stránke priebehu vedeckej konferencie.  

     Jednotlivé vystúpenia erudovaných historikov prebehli v súlade s Programom konferencie, ktorý bol zverejnený v prechádzajúcom príspevku.  Všetkých prítomnych zaujali svojím obsahom, radou nových faktov i poznatkov, objasnení súvislosti a vzájomných vzťahov, či prepojení udalosti a osôb.  

     Na záver môžeme konštatovať, že vedecká konferencia  svojím priebehom splnila stanovené ciele.  Rozšírila nielen naše poznanie o úlohe a činnosti generála Milana Rastislava Štefánika v súvislosti  s výstavbou légií v rámci aktuálneho politického a vojenského diania, ale taktiež  v oblasti bežného života a činnosti légií i jej príslušníkov.  Priblížila ich osobné prežívanie a vnímanie situácie, zabezpečovanie životných potrieb na miestách ich pôsobenia, ale aj  ich osudy po návrate do mierového života. 

     Z reakcií účastníkov a jej organizátorov vieme,  že konfeencia prítomných zaujala a už sa tešia na vydanie zborníka  vystupení všetkých lektorov z tejto konferencie, ktorý plánuje vydať Vojenský historický ústav.  Tento zborník  určite prispeje k hlbšiemu štúdiu tejto časti našej novodobej histórie členmi SMRŠ.    

       Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k jej uskutočneniu.

Autorka textu:  Miroslava Roháčová
Foto: autorka a Jozef Ivan Buffa

Partneri