Vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže z cyklu Naša nedávna história

V Zichyho paláci v Bratislave sme sa zúčastnili 11. novembra 2022 slávnostného vyhlásenia výsledkov 4. ročníka súťaže pre školy z cyklu Naša nedávna história.

    Súťaž, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť záujem o našu nedávnu históriu medzi žiakmi a študentami základných a stredných škôl, už po štvrtý krát zorganizovalo občianske združenie Klub 89. Pre tento ročník cyklu bola vyhlásená téma: Slovensko v 20. storočí – vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení spoločného štátu.

   Cieľom súťaže je podporovať žiakov, študentov i učiteľov v štúdiu novodobej histórie a  učiteľov podporovať  v tom, aby viedli svojich žiakov pri spracovaní nových poznatkov originálnym spôsobom, podľa ich individuálnych možností a schopností. Viesť ich nielen k lepšiemu pochopeniu našej nedávnej histórie, ale aj k rozvíjať schopností mladých ľudí v otázkach kritického myslenia i práce s informáciami a tak im napomôcť k lepšiemu orientovaniu sa v súčasnom dianí.

   Klub 89 pripravil, v spolupráci s odborným tímom pedagógov a Ústavom pamäti národa (ÚPN), súťaž prác o nedávnej histórii, ktorých tvorcami sú  žiaci a študenti  za podpory a pomoci  ich učiteľov.

     Tematické  zameranie tohoročnej súťaže a zaradenie do jej obsahu témy spojenej  so vznikom Československej republiky v roku 1918  a s prínosom M. R. Štefánika pre vznik samostatného spoločného štátu umožnilo Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) sa po prvýkrát spolupodieľať na tejto súťaži. 

      Po zahájení vyhodnotenia súťaže predsedníčkou Klubu 89 Ing. Janou Kotovou nasledoval krátky kultúrny program. Po ňom boli všetkým oceneným účastníkom súťaže odovzdané ceny zástupcami hlavného organizátora súťaže – Klubu 89, veľvyslancami Českej republiky i Francúzska na Slovensku a zástupcami spoluorganizátorov z ÚPN a SMRŠ. 

    Podpredsedníčka SMRŠ  Mária Gallová ocenila práce, ktoré boli tematicky zamerané  k vzniku ČSR i prínosu M. R. Štefánika k jej vzniku a odovzdala ceny  venované našou spoločnosťou víťazom v týchto kategóriách:             

  • v kategória Literárna tvorba odovzdala cenu Alexandre Kováčovej, zo Základnej školy Veľké Uherce,  za prácu -  báseň Milan Rastislav Štefánik,  
  • v kategórii Retro dizajn si cenu za 1. miesto prevzala Laura Lauffová za prácu Sinusoida bratstva a za 2. miesto Timea Tomlanová za prácu Štefánik,  obidve študentky Spojenej školy na ul. Dominika Tatarku v Poprade,
  • v kategórii Audiovizuálna tvorba odovzdala cenu Lukášovi Kovérovi,  zo Súkromného  gymnázia Katrin Park v Košiciach, za prácu Štefánikov kríž.

     Za účastníkov zo SMRŠ chceme vyjadriť veľké poďakovanie za možnosť zúčastniť sa tejto akcie o.z. Klub 89 a jeho vedenie ubezpečiť, že sa radi a vo  väčšej miere zapojíme do prípravy  a organizovania 5. ročníku cyklu Naša nedávna história.

     Pre členov a sympatizantov  SMRŠ chceme pripraviť rozhovory  s vyššie uvedenými víťazmi o príprave ich prác do tejto súťaže. 

Text a foto:   Jozef Ivan Buffa

Partneri