Stanovy Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 

Čl.I. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je dobrovoľné občianske združenie založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie.
 3. Sídlom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika je Národný dom Štefánikov, 906 13  Brezová pod Bradlom.
 4. Právna forma Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika: právnická osoba.
 5. Oficiálna skratka názvu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v slovenskom jazyku je SMRŠ / ďalej uvádzané v texte SMRŠ/.

Čl. II. Poslanie a úlohy Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

 1. Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať nové informácie a vedomosti o živote  a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa československého národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a  ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz.
 2. SMRŠ sa orientuje na šírenie dobrého mena SR v zahraničí, ako jej príspevok k rozvoju demokracie a budovania modernej občianskej spoločnosti., k podpore kultúrnych aktivít a rozvoju duchovných a národných hodnôt.
 3. Osobitným poslaním SMRŠ je  podporovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré M. R. Štefánik vyznával, aby sa pre ňu stal vzorom, hodným nasledovania.
 4. V súčinnosti s inými spoločenskými organizáciami, občianskymi iniciatívami, ako aj so štátnou a verejnou správou bude sa SMRŠ usilovať o obnovu a výstavbu pamätníkov spojených s menom M. R. Štefánika a o budovanie stálych muzeálnych expozícií.
 5. SMRŠ bude rozvíjať vlastnú publikačnú činnosť vydávaním vlastného časopisu, skladačiek, plagátov  a zborníkov. Nové informácie bude rozširovať  cez masmédiá, spoluprácou s vydavateľstvami, kultúrnymi spoločenskými a historickými inštitúciami.
 6. SMRŠ bude podporovať ideu národnej a európskej vzájomnosti v duchu demokratických hodnôt a tradícií, pokračovať v úspešnej spolupráci, v dobrých vzťahoch, ktoré spájajú bratské národy – český, slovenský a ďalšie národy a štáty, v ktorých M. R. Štefánik pôsobil a mal k nim blízky vzťah.

Čl. III. Členstvo v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

 1. Členstvo v SMRŠ je dobrovoľné, môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
 2. Riadnym – individuálnym členom SMRŠ sa môžu stať fyzické a právnické osoby Slovenskej republiky,  cudzí štátni príslušníci  bez vekového ohraničenia, avšak s hlasovacím právom nad 18 rokov, ktorí svojim  podpisom, prihlášky a zaplatením členského príspevku potvrdia svoj súhlas so Stanovami a programom SMRŠ. Nových členov na návrh Klubov SMRŠ alebo Predsedníctva Správnej rady /ďalej iba SR/ SMRŠ, prijíma SR Spoločnosti M. R. Štefánika.
 3. Kolektívnym členom SMRŠ môže  byť organizácia alebo neformálne spoločenské združenie, ktoré podpisom prihlášky svojim štatutárnym zástupcom a zaplatením členského príspevku potvrdí súhlas so Stanovami a programom SMRŠ.
 4. Čestnými členmi  SMRŠ sa môžu stať významné osobnosti spoločenského, politického, kultúrneho a vedeckého života alebo dlhoroční členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorí  mimoriadne a aktívne prispeli k šíreniu odkazu  M. R. Štefánika . O prijatí za čestného člena rozhoduje Správna rada SMRŠ.
 5. Členstvo v SMRŠ zaniká:
  1. úmrtím,
  2. vystúpením ,
  3. vylúčením pre neplatenie členských príspevkov, neplnením  členských povinností a pre hrubé porušenie Stanov SMRŠ. O vylúčení rozhoduje VZ SMRŠ na základe zdôvodneného návrhu.
  4. zánikom SMRŠ.

Čl. IV. Práva a povinnosti členov Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. Riadny člen SMRŠ má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov SMRŠ,
  2. vyjadrovať sa k otázkam, riešeným SMRŠ, byť informovaný o živote  v SMRŠ a o výsledkoch rokovaní jeho orgánov priamo alebo prostredníctvom periodík
  3. prednostne získavať prístup k občasníkom  a publikáciám, ktoré SMRŠ vydáva alebo zabezpečuje, ako aj zúčastňovať sa na podujatiach, organizovaných SR SMRŠ.
 2. Riadny člen SMRŠ má povinnosť:
  1. podľa svojich schopností a záujmov sa aktívne zúčastňovať na realizácii programu SMRŠ,
  2. konať v súlade  so Stanovami SMRŠ,
  3. propagovať činnosť SMRŠ na verejnosti, zastávať jej záujmy,
  4. riadne a včas platiť členské príspevky.

Čl. V. Orgány Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

 1. SMRŠ sa vo svojej činnosti riadi demokratickými zásadami. Orgány SMRŠ sú volené zdola.
 2. Členovia orgánov SMRŠ, ktorí sa hrubým spôsobom dopustia porušenia Stanov SMRŠ môžu byť na návrh orgánu, ktorého sú členom z funkcie odvolaní.
 3. Organizačná  štruktúra:
  1. Valné zhromaždenie SMRŠ / ďalej len VZ SMRŠ/.
  2. Správna rada SMRŠ / ďalej len SR SMRŠ/
  3. Dozorná rada SMRŠ / ďalej len DR SMRŠ/.

Čl. VI. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

 1. Valné zhromaždenie SMRŠ je najvyšším  orgánom SMRŠ. Zúčastňujú sa na ňom:
  1. delegáti zvolení na schôdzach  klubov SMRŠ,
  2. členovia SMRŠ ako jednotlivci,
  3. zástupcovia kolektívnych členov,
  4. čestní členovia a hostia.
 2. Do právomoci VZ  SMRŠ patrí:
  1. prerokovávať a schvaľovať správy SR SMRŠ a správy DR SMRŠ,
  2. rozhodovať o návrhoch predložených VZ SMRŠ,
  3. určovať hlavné smery činnosti  SMRŠ,
  4. voliť členov a kandidátov SR SMRŠ, DR SMRŠ, zriadiť programovú radu a iné poradné zbory a určiť ich činnosť a funkčné obdobie,
  5. schvaľovať Stanovy SMRŠ, jej zmeny a doplnky,
  6. rozhodovať o zrušení  SMRŠ.
 3. Valné zhromaždenie  SMRŠ sa koná raz za rok. Rozsah zasadnutia VZ určí v riadnom termíne SR SMRŠ.
 4. Zvolanie Valného zhromaždenia s uvedeným programom rokovania vyhlási predseda SMRŠ najmenej 21 dní pred jeho konaním.
 5. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa zvolá, ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov SR SMRŠ.
 6. Na začatie Valného zhromaždenia je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny delegátov klubov a členov SMRŠ. V prípade, že sa v takom počte nedostavia v stanovenú hodinu na zahájenia rokovania, začne  Valné zhromaždenie rokovať  v počte prítomných.
 7. Valné zhromaždenie volí pracovné predsedníctvo, mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
 8. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Na uznesenie o zmene Stanov a rozpustenia SMRŠ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.
 9. Voľby do orgánov SMRŠ sú verejné. V prípade požiadavky 2/3 väčšiny prítomných môžu byť tajné.
 10. Rokovanie VZ riadi a usmerňuje podpredseda SR SMRŠ, splnomocnený Predsedníctvom SMRŠ.

Čl. VII. Správna rada Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. V období medzi VZ SMRŠ činnosť Spoločnosti M. R. Štefánika riadi a organizuje Správna rada SMRŠ. Správna rada SMRŠ zodpovedá za  svoju prácu VZ, predkladá mu správy o činnosti a riadi sa jeho uzneseniami a Stanovami SMRŠ.
 2. Správna rada SMRŠ
  1. je volená VZ a má najmenej 9 členov,
  2. je schopná uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov a nadpolovičnou väčšinou hlasov,
  3. vo svojej práci sa riadi plánom činnosti,
  4. schádza sa podľa potreby najmenej tri razy do roka,
  5. zvoláva  ho predseda alebo ním poverený člen predsedníctva. V mimoriadnych prípadoch na návrh aspoň 2/3 jeho členov,
  6. podľa potreby pozýva na svoje zasadnutia predsedov klubov SMRŠ. Prizvaní predsedovia rokujú s hlasom poradným.
 3. Do právomoci  SR SMRŠ patrí
  1. zvolávať VZ, rozpracovávať a zabezpečovať plnenie jeho uznesení, aktuálnych úloh a v súlade s nimi určovať úlohy SMRŠ na najbližšie obdobie,
  2. voliť predsedu SR SMRŠ,
  3. schvaľovať najmä Rokovací poriadok  a ďalšie dôležité dokumenty, týkajúce sa činnosti SMRŠ,
  4. schvaľovať plán a rozpočet SMRŠ,
  5. zriaďovať v prípade potreby stály poradný zbor, dočasné komisie a sekretariát,
  6. na návrh predsedu SR SMRŠ schvaľovať členov  Predsedníctva  SR SMRŠ. 
 4. Funkčné obdobie  SR SMRŠ je trojročné.

Čl. VIII. Predsedníctvo Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika 

 1. Predsedníctvo SR SMRŠ tvorí predseda, dvaja podpredsedovia. Predseda SR je zároveň predsedom SMRŠ.
 2. Do právomoci predsedníctva SR SMRŠ patrí:
  1. zvolávať zasadnutia a pripravovať podklady na jeho rokovanie,
  2. navrhovať plán a rozpočet SMRŠ,
  3. oprávnenie konať v mene Spoločnosti M. R. Štefánika v rozsahu vymedzenom správnou radou a Valným  zhromaždením SMRŠ.
 3. Predsedníctvo môže v neodkladných prípadoch rozhodovať aj o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie Správnej rady SMRŠ – svoje rozhodnutie v takomto prípade musí predložiť na dodatočné schválenie SR SMRŠ.
 4. Predsedníctvo SR SMRŠ sa schádza podľa potreby.
 5. Spoločnosť navonok zastupuje predseda a podpredsedovia Spoločnosti M.R Štefánika. 
 6. V prípade podpisovania dokumentov k názvu SMRŠ pripoja svoje meno, funkciu a podpis. 
 7. Predsedníctvo môže splnomocniť a poveriť zastupovaním SMRŠ aj iných členov volených orgánov, aby v rozsahu, ktorý im určia zastupovali SMRŠ a rokovali v jeho mene. Osoby takto poverené sa podpisujú za Spoločnosť s dodatkom „ v zastúpení“.
 8. Za svoju činnosť predsedníctvo zodpovedá Správnej rade SMRŠ a o svojej činnosti mu predkladá správy.
 9. Funkcie  v SMRŠ sú čestné. Funkcionárom môže byť priznaná náhrada výdavkov spojených s výkonom ich funkcie podľa všeobecne platných predpisov.

Čl. IX. Dozorná rada Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. Je kontrolným orgánom SMRŠ.
 2. DR SMRŠ má troch členov. Jej členovia nesmú byť členmi iných orgánov  SMRŠ.
 3. Predseda DR SMRŠ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach SR SMRŠ a na zasadnutiach ostatných orgánov s poradným hlasom.
 4. Funkčné obdobie  členov DR SMRŠ je štvorročné.
 5. Dozorná rada najmä:
  1. kontroluje hospodárenie Spoločnosti M. R. Štefánika, upozorňuje SR SMRŠ na nedostatky v činnosti i hospodárení a navrhuje riešenie na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie Stanov SMRŠ.

Čl. X. Sekretariát

Správna rada  môže podľa potreby rozhodnúť o zriadení sekretariátu. Sekretariát je výkonný útvar, ktorý zabezpečuje plnenie operatívnych úloh Spoločnosti M. R. Štefánika. Vedie ho poverený člen SR SMRŠ, ktorý zodpovedá za jeho činnosť v súlade s plánom a rozpočtom SMRŠ.  Na pracovníkov sekretariátu SR SMRŠ sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovnoprávne predpisy.

Čl. XI. Poradný zbor

Správna rada SMRŠ v prípade potreby zriadia poradný zbor. Počet členov poradného zboru závisí od závažnosti riešeného problému. Členovia poradného zboru majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach volených orgánov s hlasom poradným. Činnosť a  funkčné obdobie vykonávania činnosti poradného zboru určuje  Predsedníctvo SR SMRŠ podľa potreby.

Čl. XII.  Kluby a pobočky  Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. Základnou organizačnou zložkou SMRŠ je klub SMRŠ, ktorý nemá právnu subjektivitu. Zakladá sa v miestach, kde je najmenej 5 členov SMRŠ. Mládež môže vytvárať kluby mládeže SMRŠ. Ustanovenie a zrušenie miestneho klubu schvaľuje členská schôdza, ktorá rozhoduje o tom, ako naložiť s jeho majetkom.
 2. Klub SMRŠ plní úlohy v okruhu svojej pôsobnosti v zmysle Stanov SMRŠ a koordinácie so SR SMRŠ.
 3. Najvyšším orgánom  klubu SMRŠ je členská schôdza, ktorú zvoláva predseda podľa potreby.
 4. Výročná členská schôdza klubu SMRŠ:
  1. volí výbor klubu SMRŠ. Výbor klubu si rozdelí funkcie na svojom zasadnutí,
  2. prerokováva  a schvaľuje správu výboru a hospodára /ky,
  3. schvaľuje plán činnosti a rozpočet.
 5. Výbor klubu SMRŠ zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze, vyšších orgánov a riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami. Členskej schôdzi pravidelne predkladá správy o svojej činnosti.
 6. Klub SMRŠ v prípade potreby pre zvýšenie pôsobnosti na miestnej úrovni môže požiadať výbor SMRŠ o konštituovanie na pobočku SMRŠ, ktorá je nositeľom právnej subjektivity. O organizačnej zmene klubu SMRŠ na pobočku SMRŠ rozhoduje Správna rada SMRŠ príslušným uznesením.

Čl. XIII. Majetok a hospodárenie Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. Finančné prostriedky pre činnosť Spoločnosti M. R. Štefánika tvoria:
  1. pravidelné príspevky členov, ktorých  výšku navrhne alebo potvrdí pre každé funkčné obdobie Správna rada SMRŠ. Návrh schvaľuje Valné zhromaždenie SMRŠ,
  2. príspevky iných organizácií a inštitúcií zainteresovaných na činnosti SMRŠ,
  3. dary jednotlivcov a organizácií,
  4. príjmy z vlastných aktivít.
 2. SMRŠ hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného plánu činnosti a rozpočtu v súlade s platnými predpismi a pokynmi.
 3. Pre činnosť miestnych klubov na základe predložených zoznamov platiacich členov patrí 30% členských príspevkov, ktoré budú jednou sumou poukázané späť na jednotlivé miestne kluby.
 4. Majetok SMRŠ tvorí hmotný a nehmotný majetok vedený v evidencii Spoločnosti M. R. Štefánika. Možno s ním nakladať len podľa všeobecne záväzných predpisov a smerníc a podľa zásad účelnej hospodárnosti. Pobočky SMRŠ ako organizácie s právnou subjektivitou môžu mať majetok vo svojom výlučnom vlastníctve a samostatne s ním hospodáriť podľa všeobecne záväzných predpisov a smerníc.
 5. Evidenciu hmotného a nehmotného majetku vedie pokladník/čka-hospodár/ka. SMRŠ vedie jednoduché účtovníctvo a riadne podáva daňové priznanie za uplynulý rok.

Čl. XIV.  Zánik Spoločnosti M. R. Štefánika

 1. Spoločnosť  M. R. Štefánika zaniká
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, rozhodnutím Valného zhromaždenia, ak so zánikom súhlasí viac ako dvojtretinová väčšina všetkých prítomných delegátov a členov,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení v zmysle platných predpisov.
 2. Pri zániku Spoločnosti M. R. Štefánika sa urobí majetkové vysporiadanie.
  1. ak VZ rozhodne o zániku spoločnosti zlúčením  s iným združením alebo  právnym nástupcom, prechádza jej majetok na takto určeného právneho zástupcu,
  2. ak VZ rozhodne o zániku spoločnosti bez právneho nástupcu, rozhodne o vymenovaní likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu a zároveň  určí združenie, nadáciu alebo organizáciu,  na ktorú sa prevedie likvidačný zostatok.
  3. ak niet orgánu, ktorý by majetkové vysporiadanie vykonal, vykoná ho likvidátor určený MV SR v zmysle platnej  právnej úpravy.

Čl. XV. Spoločné a záverečné ustanovenie

 1. Právo výkladu Stanov SMRŠ prislúcha Správnej rade SMRŠ.
 2. Tieto novelizované Stanovy Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika boli schválené Valným zhromaždením SMRŠ dňa 15.októbra 2011.Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR.
 3. Dňom registrácie týchto Stanov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa rušia Stanovy  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika registrované na MV SR dňa 13.01.2005, pod číslom VVS/1-900/90-121-2.
 4. Na základe uznesenia valného zhromaždenia  zo dňa 10.9.2022 sa zmenil text stanov: 
  1. v článku VII  v bode 4 a to tak, že „Funkčné obdobie  SR SMRŠ je päťročné“ ,
  1. v článku XV v bode 3 tak, že „Funkčné obdobie aktuálnej Správnej rady  SMRŠ  končí najneskôr 31.12.2024“.  

       Tieto zmeny boli vykonané  Dodatkom č. 2 k stanovám občianskeho združenia Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol vzatý na vedomie Ministerstvom vnútra SR  dňa 7.2.2023 pod číslom spisu VVS/1-900/90-121-4. 

Partneri