Dohoda o kolektívnom členstve

v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika zastúpená predsedom spoločnosti : Ing. Peter Novotňák
a
zastúpená štatutárnym zástupcom :
.

V snahe šíriť myšlienkový odkaz M.R. Štefánika a aktívne sa zúčastňovať podľa svojich možností na podpore aktivít Spoločnosti M.R Štefánika uzavreli túto Dohodu:

v


v úsilí pomáhať a spolupracovať pri šírení odkazu M.R. Štefánika hlavne medzi mládežou, prihlasuje sa za

Kolektívneho člena Spoločnosti MR Štefánika

Z čoho pre zaväzujúcu sa stranu vyplývajú tieto základné povinnosti a práva:
  • zúčastňovať sa prostredníctvom delegovaného zástupcu organizácie valných zhromaždení spoločnosti,
  • zúčastňovať sa iných podujatí organizovaných spoločnosťou,
  • byť nápomocný pri ďalšom smerovaní spoločnosti,

Okrem týchto povinností a práv sa

zaväzuje na podporu úsilia SMRŠ pri šírení odkazu M.R. Štefánika prispievať :
dobrovoľným príspevkom v sume
,
.

Z kolektívneho členstva organizácie nevyplýva individuálne členstvo jej zamestnancov. Kolektívne členstvo zaniká odstúpením od tejto dohody, alebo zánikom organizácie.Kontakt za kolektívneho člena:


Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom, ako sú uvedené tu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Oboznámil som sa so Stanovami Spoločnosti M.R. Štefánika a súhlasím s ich obsahom.
Odoslať dohodu

Partneri