Spoločnost Milana Rastislava Štefánika 

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a má v súčasnosti viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí.

Základné poslanie

Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz pre súčasnosť, naplňovať a uvádzať do života ideály a hodnoty demokratickej spoločnosti, princípy slobody, humanity, spravodlivosti, tolerancie, priateľstva, spolupráce a rovnoprávneho postavenia občanov, národov a národností.

Demokratické hodnoty a tradície

Veľké úsilie zameriava SMRŠ na šírenie dobrého mena SR v zahraničí, podporu kultúrnych aktivít a rozvoj duchovných a národných hodnôt. Osobitným poslaním SMRŠ je podnecovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré M. R. Štefánik vyznával, aby sa pre ňu stal vzorom hodným nasledovania. V súčinnosti s inými spoločenskými organizáciami, občianskymi iniciatívami, ako aj štátnou a verejnou správou SMRŠ podporuje budovanie a obnovu pamätníkov spojených s menom M. R. Štefánika a budovanie stálych muzeálnych expozícií, pripomínajúcich účastníkov boja za našu štátnosť, slobodu a demokraciu. Zasadzuje sa o podporu štátnej a národnej európskej vzájomnosti v duchu demokratických hodnôt a tradícií, o pokračovanie prospešnej spolupráce, dobrých vzťahov a väzieb, ktoré spájajú bratské národy – slovenský a český a ďalšie národy a štáty, v ktorých M. R. Štefánik pôsobil a mal k nim blízky vzťah, najmä Francúzsko, Rusko, Taliansko, USA a Japonsko.

Od svojho vzniku vydáva SMRŠ časopis Bradlo a usiluje sa o rozširovanie svojich poznatkov cez masmédiá a spoluprácou s vydavateľstvami, kultúrnymi a historickými ustanovizňami.

Partneri