Zasadnutie Predsedníctva SMRŠ s predsedami klubov vo Zvolene

     Dňa 19. 6.2021 sa konalo vo Zvolene  zasadnutie  Predsedníctva  Spoločnosti M.R. Štefánika (SMRŠ), ktorého sa zúčastnili aj predsedovia  klubov  SMRŠ. Jeho hlavným cieľom bolo  vyhodnotenie  činnosti spoločnosti a klubov v uplynulom období, informácia o plnení  úloh do konca roku 2021 a príprava Plánu činnosti SMRŠ na rok 2022.  

     Po zahájení porady a minúte ticha za tých, ktorí  opustili naše rady, oboznámil  predseda SMRŠ Ing. Peter  Novotňák prítomných s plnením úloh v roku 2021.  Pripomenul, že  opatrenia  prijaté v rámci ochrany pred šírením koronavírusu  negatívne ovplyvnili činnosť  klubov i spoločnosti. Mnohé naplánované akcie nebolo možné realizovať ako napr.  zahraničné aktivity, akcie celoslovenského rozsahu (napr. Detský tábor) ale aj niektoré akcie v kluboch SMRŠ.  Aj akcie, ktoré bolo  možné uskutočniť, boli realizované v obmedzenom rozsahu. Týkalo sa to najmä účasti našich členov na niektorých spomienkových akciách, kde boli počty  účastníkov výrazne limitované. 

     Predseda SMRŠ vyjadril spokojnosť s výsledkami dosiahnutými v publikačnej činnosti spoločnosti. Bolo vydaných  päť publikácií o ktorých sme už informovali v aktualitách a ktoré sú členmi SMRŠ i našimi sympatizantami veľmi oceňované.

     V druhej časti zasadania predniesla podpredsedníčka SMRŠ  Mgr. Mária Gallová informáciu o stave členskej základe spoločnosti. Ku koncu roku 2020 sme v 19 kluboch SMRŠ mali 652 riadnych členov. Odvtedy rozšírili členskú základňu ďalší členovia a ku dňu porady sme mali v 20 kluboch spolu 742 členov a 36 čestných členov.  Na konci júla tohoto roku bude vypracovaná  informácia o stave členskej základne s ktorou vás  oboznámime.

     Na tomto zasadaní boli s  predsedami klubov konzultované otázky ohľadom webovej stránky SMRŠ a taktiež otázky  prezentácie  SMRŠ na stránkach FaceBooku.

     V ďalšej časti zasadania  podali postupne jednotliví predsedovia klubov  informácie o činnosti vo svojich kluboch a akciách plánovaných  do konca tohoto roku. O väčšine týchto akcií sme Vás priebežne informovali a rovnako budeme informovať aj o akciách, ktoré pripravujú  resp. vykonajú jednotlivé kluby SMRŠ v druhom polroku.

     V záverečnej časti zasadania vystúpil predseda SMRŠ s návrhom Plánu činnosti  SMRŠ na rok 2022. Akcie v tomto pláne boli počas zasadania vo Zvolene prekonzultované spolu s predsedami klubov  a ich pripomienky a návrhy boli zapracované do plánu SMRŠ. O týchto plánovaných akciách vás budeme informovať.

Text: Jozef Buffa
Foto : autor

Partneri