Inšpiratívna beseda s Mgr. Petrom Machom, PhD. o jeho knihe Milan Rastislav Štefánik ako symbol

Medzi najčastejšie aktivity Nitrianskeho klubu Spoločnosti M.R. Štefánika (NK S MRŠ) patrí organizovanie besied s autormi knižných publikácií, filmových či dramatických diel o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi alebo organizovanie zájazdov po jeho stopách.

Pri čítaní najnovšej knihy Mgr. Petra Macha, PhD. “Milan Rastislav Štefánik ako symbol“ mali viacerí členovia klubu dojem, že sa píše práve o nás, keďže autor uvádza nasledovné slová: „Ľudí fascinuje jeho nevšedný život, každodenné zápasy, i prehry, jeho životné lásky; dokážu s prstom na mape sledovať jeho cestovateľské výkony, dokonca sú medzi nimi aj takí, ktorí pohodlné hľadanie na mape zamenili za skutočné poznanie a zážitky a vydali sa po stopách M.R. Štefánika, do ďalekých, napriek globalizácii pre nás ešte stále málo dostupných a exotických krajín.“ 

Keďže vo vydavateľstve SAV Veda v roku 2019 bola vydaná horeuvedená knižná publikácia, pozvali sme si 2. júla 2020 medzi nás na besedu pána Mgr. Petra Macha, PhD., ktorý je okrem iných spoločenských aktivít aj členom Dozornej rady S MRŠ. Stretnutie s ním a najmä pôsobivá powerpointová prezentácia, ktorou nás autor uviedol do obsahu knihy, ale aj jeho rétorický výkon, zaujali prítomných členov S MRŠ, ktorí boli sústredenými a vďačnými poslucháčmi. Každý z nás si už prečítal mnoho kníh o našom najväčšom Slovákovi a sme teda dobre vybavení znalosťami o ňom, napriek tomu sme sa z tejto vysoko informatívnej publikácie dozvedeli veľa nového.
Zaujímavé sú informácie týkajúce sa Štefánikovho životopisu na ceste k národnému hrdinovi, o histórii jeho pozostalosti a vyrovnaní sa Československého štátu s rodinou Štefánikovou, či časti knihy týkajúce sa posmrtného kultu M.R. Štefánika v umení. V tejto súvislosti je v knihe pútavo popísaná anabáza vzniku jedného z prvých filmov o Štefánikovi, ako aj dramatické osudy jeho postavy stvárneného hercom Zvonimírom Rogozom. Osobitne nás zaujala kapitola o Štefánikovi vo verejnom priestore slovenských miest. Tu sa okrem iného zdôrazňujú aj vývojové medzníky osudov Štefánikových sôch.

Pre nás Nitrančanov na jednej strane je potešujúce, že práve tejto téme sa venoval vo svojej knižnej publikácii zakladateľ našho NK S MRŠ pán Ing. Ján Maniaček (Posol hviezdnych diaľav I. časť. Osudy pamätníkov M.R. Štefánika na Slovensku) a tak bolo o čom hovoriť s pánom P. Machom. Na druhej strane nás mrzí osud sochy Štefánika v Nitre. Po vzniku Slovenského štátu sa z území, ktoré pripadli Maďarsku presúvali sochy Štefánika do slovenských miest. Taký bol aj osud sochy presunutej z Levíc do Nitry a to pred budovu dnešného krajského súdu, paradoxne na miesto, kde predtým stála socha T.G. Masaryka. Po skončení II. svetovej vojny sa socha vrátila naspäť do Levíc, aby po roku 1948 bola demontovaná a pravdepodobne zničená. Pre členov nášho klubu je to osobitne citlivá téma. Pred budovou súdu je len prázdny podstavec, ktorému sa najväčšej pocty dostalo v roku 1968, keď študenti SPU (bývalá VŠP) nadšení Štefánikovskou tradíciou, od januára až do septembra 1968 na tomto mieste držali čestnú stráž. Zrejme táto generácia dnes už seniorov predstavuje podstatnú časť nadšencov Štefánikovej osobnosti, čo nás zaväzuje k omladzovaniu aj nášho klubu. Čo sa týka sochy Štefánika, pod vedením pána Ing. J. Maniačeka boli vyvinuté viaceré iniciatívy, aby v Nitre bola umiestnená, avšak viaceré snaženia nášho klubu sa doteraz najmä kvôli finančnej náročnosti, ale aj nedostatočnej podpory zo strany mesta doteraz nezhmotnili. Práve preto medzi priority klubu patrí v spolupráci s Mestským úradom vztýčiť sochu M.R. Štefánika na niektorom z nitrianských námestí.

Naše stretnutie s P. Machom bolo vydarené a hlavne inšpirujúce. Atmosféra bola veľmi dobrá, besedy sa zúčastnilo 30 členov a priateľov NK S MRŠ. Zrejme naše podujatia počas dlhého obdobia karantény spôsobenej pandémiou koronavírusu už chýbali členom klubu. Sympatická bola neformálna diskusia členov klubu s autorom knihy, ktorá ešte dlho pokračovala po skončení oficiálneho stretnutia.

V závere besedy s Mgr. Petrom Machom PhD., sme sa všetci zhodli na tom, že naša najbližšia cesta po stopách Štefánika bude viesť do Prahy, kde navštívime Petřín, ale aj miesta, kde Štefánik študoval, či sa spoločensky a umelecky angažoval. Okrem toho, celkom určite jedna z našich ciest po skončení pandémie COVID 19 bude viesť cez Šopron a Sarvaš do Báčskeho Petrovca, Nišu a na Oplenac.

Nakoniec, predseda NK S MRŠ pán Ing. Ján Tancík, PhD. sa poďakoval pánovi Machovi za výbornú prednášku. Poďakovanie vyjadril aj pani riaditeľke Agroinštitútu Ing. M. Debrecéniovej, PhD. a jej spolupracovníčkam, za poskytnutie príjemného rokovacieho priestoru.

Text:   Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Foto:  Ing.arch. Michal Borguľa, CSc.

Partneri