Naša spoločnosť sa prezentuje aj v Ríme a Paríži

     V roku jubilejného 140. výročia  narodenia M. R. Štefánika, najvýznamnejšieho Slováka našich novodobých dejín, vydala naša Spoločnosť niekoľko kníh, medzi nimi aj knihu z pera  Miroslava Musila: „M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov“.

     Z dôvodu prijatých protiepidemiologických obmedzení sme nemohli zorganizovať ani jednu klasickú verejnú prezentáciu vydaných kníh formou stretnutí so záujemcami a diskutujúcimi doma alebo v zahraničí.

     Preto M. Musil pristúpil,  v spolupráci s Klubom SMRŠ  Bratislava,  k inovatívnemu spôsobu prezentácie vyššie uvedenej knihy  formou video-prezentácie a to tak, že bol    spracovaný audiovizuálny záznam komentára autora ku  knihe (v Power Point) a z neho bola vybraná zvuková zložka, ku ktorej  bola neskôr v postprodukcií pridaná obrazová zložka, titulky i úvodný komentár autora. Takto bol zrealizovaný nápad na vytvorenie video-prezentácie.

     Cieľom tejto prezentácie, ako to uvádza autor v jej úvode,  je predstaviť knihu, ktorej úlohou je: „...podčiarknuť zásluhy občas opomínane, za  celý rozsah Štefánikovho  úsilia a aktivít, zásluhy, ktoré boli často pripisované iným zakladateľom Česko-Slovenska. Špecialitou tejto knihy je, že celý Štefánikov príbeh sa odvoláva na dokumenty, ktoré čitateľ nemusí ísť hľadať do archívov, lebo sú všetky buď v samotnom príbehu, alebo v druhej časti knihy...“.  Autorov zámer je popri tom navnadiť, najmä tých mladších, na putovanie po svete po Štefánikových stopách, ako to autor robí už vyše 25 rokov.

      Vzhľadom  na prioritný záujem veľvyslanectiev a Slovenských inštitútov v Ríme a Paríži o túto prezentáciu - veď tam sa náš Štefánik zvlášť predstavil - boli autorom nahovorené  najskôr komentáre v talianskom i francúzskom jazyku a vyrobené video-prezentácie, ktoré sú v súčasnosti už na internetových stránkach uvedených zastupiteľstiev SR. V úvode týchto prezentácii figurujú aj veľvyslanec Talianskej republiky v SR  Gabriele Meucci  a veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Christophe Léonzi, ktorí v knihe majú osobitné príhovory..  

Pre záujemcov pripájame link na obidve prezentácie:

Zastupiteľský úrad SR v Ríme:  https://youtu.be/_JZpTtv23DM

ZÚ Paríži: https://www.facebook.com/InstitutSlovaqueParis/posts/2706641742886972

     Prezentácia v talianskom jazyku  obsahuje v úvode aj osobitný príhovor súčasného veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha. Nášmu veľvyslancovi vo Francúzsku  sa video-prezentácia o knihe vo francúzskom jazyku tak zapáčila, že dal na ich náklady preložiť komentár do slovenských titulkov a vložiť ich do prezentácie. Takto upravená prezentácia je k dispozícii pre SMRŠ a zásluhou p. Musila, ktorý ju preposlal veľvyslanectvu v Paríži zvlášť pre okruh  krajanov a taktiež p. Jozefovi Starostovi, editorovi slovenskej internetovej stránky  v Kanade, sa s ňou môže oboznámiť veľa  našich krajanov na americkom kontinente.   Môžeme povedať, že takýmto spôsobom sa šíri nielen renomé knihy, ale prostredníctvom nej aj našej SMRŠ  a osoby Štefánika nielen v Európe, ale aj za oceánom.      

      Samozrejme  je pripravovaná aj video-prezentácia v slovenskom jazyku, ktorá by mala slúžiť nielen pre  SMRŠ, ale aj pre vzdelávacie inštitúcie, so zameraním na vzdelávanie deti a mládeže. O jej dokončení  vás budeme včas informovať ako aj o odkazoch na slovenskú verziu a francúzsku verziu so slovenskými titulkami na  internetovej stránke Spoločnosti Milana Rastislava  Štefánika.

Autor: podľa podkladov a informácii M. Musila text spracoval Jozef Buffa
Foto: Miroslav Musil a Jozef Buffa

Partneri