Propozície Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika

Pozývame Vás na 3. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa uskutoční v Sobotu 22. júla 2023.

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor:  Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Usporiadateľ:        Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Termín konania:    22. júla 2023, sobota.
Miesto konania:    Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Peter Novotňák

Riaditeľ podujatia: Peter Rajnoha      
e-mail: pochod@mrstefanik.sk
mobil: +421 915 764 222

Traťový rozhodca:  Juraj Trokan

Základné informácie:
Medzinárodný pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika.

Spoločný štart – Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa A – 10 km, štart o 06:00 – 11:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa B – 20 km, štart o 06:00 – 10:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa C – 32 km, štart o 06:00 – 09:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Spoločný cieľ trás: Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

Prihlášky: na prihlásenie použite link:
https://www.vysledkovyservis.sk/medzinarodny-pochod-k-pocte-m-r-stefanika-prihlaska

Štartovné a uzávierka prihlášok:  
20,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou do 30. apríla 2023.                             
25,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od mája do 30. júna 2023.
30,00 EUR od 01. júla do 22. júla 2023.

platba kartou.

V štartovnom je zahrnuté:

  • Pamätná účastnícka medaila
  • Mapa trasy s kontrolnými bodmi
  • Účastnícky diplom 
  • Štartovné číslo 
  • Občerstvenie

Ubytovanie:          Na vlastné náklady (vieme pomôcť so zabezpečením) 
Stravovanie:         Na vlastné náklady
Občerstvenie:       Na trati na kontrolných bodoch a v cieli podujatia

Organizačné pokyny:

Účastník, ktorý je starší ako 18 rokov, sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účastník mladší ako 18 rokov sa zúčastňuje podujatia len v sprievode staršej osoby so zvolením jeho zákonného zástupcu. 

Účastník sa môže na vyznačenej trase pohybovať iba vlastnou silou a to chôdzou alebo behom. Všetky činnosti a predmety, ktoré môžu ovplyvňovať pochod, sú zakázané. Výnimkou sú iba turistické palice.

V prípade núdze je možné pochod prerušiť (napr.: ošetrenie, privolanie pomoci a pod.)

Účastník si po celú dobu pochodu nesie so sebou organizátorom pridelenú kontrolnú kartu, ktorú je povinný predložiť označenej osobe na kontrolnom stanovišti a po absolvovaní pochodu túto kartu predložiť v cieli v mieste na to určenom.

Na trase budú rozmiestnené kontrolné stanovištia. Priechod nimi bude sledovaný organizátormi a potvrdený na kontrolnú kartu. Účastník bude oboznámený s rozmiestnením kontrolných stanovíšť. Pri príchode na kontrolné stanovište sa účastník sám hlási k osobe označenej ako organizátor a požiada o potvrdenie priechodu na kontrolnú kartu.

Účastník je povinný dodržiavať odporúčanú trasu 

V prípade únavy alebo neschopnosti pokračovať v pochode z akéhokoľvek dôvodu, bez vážneho ohrozenia na zdraví účastníka, je účastník pochodu povinný sa dopraviť do miesta určenia vlastnými prostriedkami.

Účastník pochodu je povinný dodržiavať zákony SR. Organizátori budú dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich zákonov: o lesoch – zákaz fajčenia - Zákon č. 326/2005 Z. z.. o lesoch, najmä dodržiavanie zákazu fajčenia v lese, spôsobovanie nadmerného hluku a znečisťovania lesa. Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, najmä ustanovení týkajúcich sa chodcov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, najmä o zodpovednosti za priestupky.

Ak účastník poruší pravidlá je okamžite vylúčený z účasti na pochode a vyradený zo zoznamu účastníkov pochodu bez nároku na kompenzáciu a ocenenie.

Organizátor pochodu nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie vecí účastníka ani jeho batožiny, vrátane ich obsahu.

Nárok na ocenenie vzniká: 
1)   Registráciou a zaplatením štartovného.
2)   Dodržaním pravidiel pochodu.
3)   Prejdením trasy pochodu a všetkými kontrolnými stanovišťami.

Povrch: 60% lesné cesty, 40% asfalt.

„Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“
Milan Rastislav Štefánik

Partneri