Propozície Medzinárodného pochodu k pocte M. R. Štefánika

Pozývame Vás na 3. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa uskutoční v Sobotu 22. júla 2023.

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor:  Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Usporiadateľ:        Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Termín konania:    22. júla 2023, sobota.
Miesto konania:    Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Peter Novotňák

Riaditeľ podujatia: Peter Rajnoha      
e-mail: pochod@mrstefanik.sk
mobil: +421 915 764 222

Traťový rozhodca:  Juraj Trokan

Základné informácie:
Medzinárodný pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika.

Spoločný štart – Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa A – 10 km, štart o 06:00 – 11:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa B – 20 km, štart o 06:00 – 10:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa C – 32 km, štart o 06:00 – 09:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa X – ľubovoľná dĺžka/trasa (A, B, C) – v účastníckom poplatku je zahrnutá len mapa pochodu s nálepkami v KB bez účastníckej medaily. Registrácia na tuto trasu je 5 eur.

Spoločný cieľ trás: Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

Prihlášky: na prihlásenie použite link:
https://www.vysledkovyservis.sk/medzinarodny-pochod-k-pocte-m-r-stefanika-prihlaska

Štartovné a uzávierka prihlášok:  
20,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou do 30. apríla 2023.                             
25,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od mája do 30. júna 2023.
30,00 EUR od 01. júla do 22. júla 2023.

platba kartou.

V štartovnom je zahrnuté:

  • Pamätná účastnícka medaila
  • Mapa trasy s kontrolnými bodmi
  • Účastnícky diplom 
  • Štartovné číslo 
  • Občerstvenie

Ubytovanie:          Na vlastné náklady (vieme pomôcť so zabezpečením) 
Stravovanie:         Na vlastné náklady
Občerstvenie:       Na trati na kontrolných bodoch a v cieli podujatia

Organizačné pokyny:

Účastník, ktorý je starší ako 18 rokov, sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účastník mladší ako 18 rokov sa zúčastňuje podujatia len v sprievode staršej osoby so zvolením jeho zákonného zástupcu. 

Účastník sa môže na vyznačenej trase pohybovať iba vlastnou silou a to chôdzou alebo behom. Všetky činnosti a predmety, ktoré môžu ovplyvňovať pochod, sú zakázané. Výnimkou sú iba turistické palice.

V prípade núdze je možné pochod prerušiť (napr.: ošetrenie, privolanie pomoci a pod.)

Účastník si po celú dobu pochodu nesie so sebou organizátorom pridelenú kontrolnú kartu, ktorú je povinný predložiť označenej osobe na kontrolnom stanovišti a po absolvovaní pochodu túto kartu predložiť v cieli v mieste na to určenom.

Na trase budú rozmiestnené kontrolné stanovištia. Priechod nimi bude sledovaný organizátormi a potvrdený na kontrolnú kartu. Účastník bude oboznámený s rozmiestnením kontrolných stanovíšť. Pri príchode na kontrolné stanovište sa účastník sám hlási k osobe označenej ako organizátor a požiada o potvrdenie priechodu na kontrolnú kartu.

Účastník je povinný dodržiavať odporúčanú trasu 

V prípade únavy alebo neschopnosti pokračovať v pochode z akéhokoľvek dôvodu, bez vážneho ohrozenia na zdraví účastníka, je účastník pochodu povinný sa dopraviť do miesta určenia vlastnými prostriedkami.

Účastník pochodu je povinný dodržiavať zákony SR. Organizátori budú dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich zákonov: o lesoch – zákaz fajčenia - Zákon č. 326/2005 Z. z.. o lesoch, najmä dodržiavanie zákazu fajčenia v lese, spôsobovanie nadmerného hluku a znečisťovania lesa. Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, najmä ustanovení týkajúcich sa chodcov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, najmä o zodpovednosti za priestupky.

Ak účastník poruší pravidlá je okamžite vylúčený z účasti na pochode a vyradený zo zoznamu účastníkov pochodu bez nároku na kompenzáciu a ocenenie.

Organizátor pochodu nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie vecí účastníka ani jeho batožiny, vrátane ich obsahu.

Nárok na ocenenie vzniká: 
1)   Registráciou a zaplatením štartovného.
2)   Dodržaním pravidiel pochodu.
3)   Prejdením trasy pochodu a všetkými kontrolnými stanovišťami.

Povrch: 60% lesné cesty, 40% asfalt.

„Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“
Milan Rastislav Štefánik

Popis trás pochodu 22.07.2023 

Štart a cieľ je na námestí v Brezová p./B.

Doba Medzinárodné pochodu k pocte M. R. Štefánika  – 06:00-16:00 hod.

Trasa A - Najkratšia trasa je určená pre všetky vekove kategória aj menej zdatných pretekárov (mamičky s kočiarmi, deti aj starších), nakoľko je trasa rovinatá v dĺžke 9,5 km. Štart z námestia v Brezovej p./B., popri cyklotrase k múzeu M. R. Štefánika do Košarísk (KB0) a späť do cieľa na námestí M. R. Štefánika v Brezovej p/B. 

Sprievodný program - (bude len na tejto časti pochodu t. j. od námestia k múzeu v Košariskách) - na tejto cca 4,5 km trase plánujeme umiestniť min. 5 stanovísk s ukážkami, príp. súťažami: 1. psovodi, 2. lesná pedagogika 3. súťaže pre deti, 4. sokoliari, 5. zaujímavosti zo života M. R. Štefánika. V múzeu bude (KB0), tou istou trasou späť.

Alternatíva k Trase A: Trasa A+ - prvé 2/3 totožné s trasou A, cestou späť za Košariskami pôjde trasa cez lúku po žltej smerom k Mohyle, z Mohyly do cieľa na námestie (pre tých komu by sa zdala trasa A moc jednoduchá ale zároveň si netrúfa na trasu B). Totožný (KB0) s trasou A. (cca 13,5 km, z toho cca 2-3 km stúpanie k Mohyle).

Trasa B - stredne náročná trasa pre mierne zdatnejších pretekárov v dĺžke 20 km. Z námestia vedie trasa po modrej ku komarovej, ďalej po žltej na Dvoly (KB1) k pamätníku SNP, prameň lopušná. Po modrej až dole pod Červenú horu. Ďalej po stužkami označenom úseku popod Červenú Horu na Hiblove (KB2) a potom stužkami označeným cca 1,5 km úsekom na Široké Bradlo, odtiaľ ide zelena k Mohyle (KB3), po červenej dole ku rkc kostolu, odtiaľ stužkami označenom úseku cca 500 m k pamätníku meruôsmych rokov (KB4) a následne na námestie po stužkami označenom úseku do cieľa na námestie.

Trasa C – najnáročnejšia z trás tak prevýšením ako aj dĺžkou 32 km. Z námestia vedie trasa po žltej k Výtoku (KB1), po zelenej k dolná pustá ves, modrou cez lopušnú popod Červenú horu na Hiblove (KB2), a potom stužkami označeným cca 1,5 km úsekom na Široké Bradlo, odtiaľ ide zelena k Mohyle (KB3), po červenej dole ku rkc kostolu, odtiaľ stužkami označenom úseku cca 500 m k pamätníku meruôsmych rokov (KB4) a následne na námestie po stužkami označenom úseku do cieľa na námestie.

Po 16:00 – vyhodnotenie, občerstvenie a ukončenie....

Štart/Cieľ - občerstvenie
KB0 - občerstvenie (Múzeum) 
KB1 – občerstvenie (B-Dvoly), (C-Výtek)
KB2 – občerstvenie (Hiblové)
KB3 – občerstvenie (Mohyla)
KB4 – (pamätník meruôsmych rokov) 

Na všetkých KB bude zástupca organizátora v označených reflexných vestách, pre označenie pochodovej mapy.


TRASA A

TRASA B

TRASA C


Legenda k oceneniu účastníkov pochodu:

Legenda k oceneniu:

Pamätný (čestný) odznak na stuhe je svojim tvarom inšpirovaný Rádom svätého Vladimíra IV., ktorý M. R. Štefánik získal v roku 1916.
Organizátori pripravili edíciu troch na seba nadväzujúcich ocenení.
Ide o tlapatý kríž vo farebnom prevedení pre rok 2023 – staro bronz, pre rok 2024 – staro striebro a pre rok 2025 – staro zlato. V strede averzu je umiestnený malý štátny znak Republiky Československej (RČS), používaný v rokoch 1918-1938. Symbolika štátneho znaku RČS odkazuje na Štefánikovú politickú kariéru, pôsobnosť v Československej národnej rade a od novembra 1918 vo funkcii ministra vojny.
Reverz ocenenia je v ramenách kríža dekorovaný lipovými listami, lipa bola národným stromom Československa a v súčasnosti je národným stromom Slovákov aj Čechov.

Stuha ocenenia: Stuha ocenenia, rovnako ako ocenenie, odkazuje na Štefánika štátotvorcu Československa. Stuha je rozdelená na tretiny, kde edícia spája umiestnenie Československej trikolóry v 2/3 stuhy. 1/3 a 2/3 stuhy oddeľuje dekoratívny trikolórový pásik  jednotlivých, po sebe idúcich farbách trikolóry (biela, modrá, červená).

Rozlíšenie pamätného a čestného ocenenia:  
Čestný odznak je na rozdiel od pamätného odznaku odlišný vyfarbením malého štátneho znaku v strede averzu ocenenia. 

autor ocenenia: Marek Lehký

Partneri