VÝSTAVA PILOTNE NA ŠTEFÁNIKOVEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Druhou pilotnou a prvou základnou školou na Slovensku, kde bola predstavená putovná výstava Milan Rastislav Štefánik – Stopy života, sa 1. júna 2021 stala ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Ministerstvo školstva jej prepožičalo čestný názov pre piatimi rokmi. Keďže v meste pri soche M. R. Štefánika aj areáli školy majú posadenú ružu Generál Štefánik, tak slávnostné stretnutie v Spišskej Belej začalo odhalením tabule k ruži pri Štefánikovej soche neďaleko evanjelického kostola primátorom mesta Jozefom Kunom a predsedníčkou klubu SMRŠ v Spišskej Novej Vsi PhDr. Ruženou Kormošovou, PhD. za účasti hostí a pracovníkov MsÚ.

     Potom sme sa presunuli na školský dvor ZŠ, kde nás už pri ruži čakali žiaci školy, ktorí si pre nás pripravili kultúrny program. Po hymne SR odznela báseň o Štefánikovi v podaní žiačky Viktórie Olšavskej, sólo na husliach zahrala Darinka Polhošová. Riaditeľ školy PaedDr. Ľudovít Gumulák privítal hostí a v krátkosti predstavil školu, ktorá v minulom roku oslávila 150. výročie vzniku.

     Na otvorení putovnej výstavy mesto Spišská Belá zastupoval primátor Jozef Kuna a Mgr. Ľubomír German, Správnu radu SMRŠ zastupovala Mgr. Jolana Prochotská a prítomný bol aj čestný člen SMRŠ vedec-astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.      

     Autorka návrhu tabule k ruži (pre mestá a školy na Spiši ju vyhotovilo Kamenárstvo Galica v Kežmarku) a zároveň autorka putovnej výstavy v príhovore vyzdvihla význam oboch aktivít Spoločnosti, predstavila scenár výstavy, ktorá je určená hlavne mladým ľuďom a podarovala škole viac exemplárov kníh Po stopách rodiny M. R. ŠtefánikaM. R. Štefánik – Z poetického pera autorských spomienok s drobnými upomienkovými predmetmi Spoločnosti.

      Potom si prítomní hostia a žiaci pozreli výstavu. O akcii informovala ZŠ na wwwstránke školy a v žiackom časopise Štefánikov Belianko. V milej a priateľskej atmosfére sme prežili pekné dopoludnie. Realizácia výstavy v Spišskej Belej sa nakoniec predĺžila na tri týždne, pretože mesto požiadalo Spoločnosť, aby ju mohlo nainštalovať aj v zasadačke MsÚ a predstaviť záujemcom z miestnych spolkov. Štefánik tak opäť vstúpil do života Beľanov a môžeme konštatovať, že výstava mala úspech.

Autor: Ružena Kormošová

Foto: archív školy

Partneri