Fotosúťaž pre detí a mládež na tému: „M.R. Štefánik v mojom meste“

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vyhlasuje fotografickú súťaž pre deti a mládež na tému: M.R. Štefánik v mojom meste. 

Súťaž je pre žiakov 2.stupňa  základných škôl a študentov stredných škôl. Jej zámerom je  aktivizovať jej účastníkov pri poznávaní vlastného mesta a jeho histórie cez jednu z najvýznamnejších osobnosti našich novodobých dejín - generála PhDr. Milana  Rastislava Štefánika.

Hlavnou úlohou pre súťažiacich je vyhľadať a odfotiť mobilným telefónom čokoľvek, čo má vzťah k osobe M.R. Štefánika alebo nesie jeho meno ako napríklad sochy, súsošia, busty, pamätné tabule, školy,  inštitúcie, námestia, ulice a miesto zasadenia ruže odrody Generál  Štefánik.  Záujemci o súťaž, ktorí pochádzajú z obcí, kde sa nenachádza žiadny z vyššie menovaných objektov, môžu fotiť tie, ktoré sa nachádzajú v ich okresnom  alebo najbližšom meste.  

Podmienkou účasti v súťaži je poslať súbor 3 až 5 fotografií daného objektu, pomenovať ho napr. Pamätník M.R. Štefánika v Bratislave na dunajskom Nábreží  M.R. Štefánika a uviesť meno, priezvisko, vek autora a adresu jeho bydliska.  Účastníci sa môžu zúčastniť súťaže len s jedným súborom s označeným SÚŤAŽ  a menom autora, ktorý pošlú mailom na adresu mailto:jozef.buffa@mrstefanik.sk

Ďalšie podmienky účasti v súťaži:

  • Fotografie musia byť vyhotovené v termíne súťaže,  tzn. od 1.4. do 31.8. 2021.
  • Veľkosť fotografií má byť najmenej 350 kB a viac.   
  • Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórii (žiaci a študenti) a každá kategória bude hodnotená samostatne.   
  • Súťaž bude vyhodnotená 5 člennou komisiou a prví piati v poradí v každej kategórii budú odmenení vecnými darmi a Diplomom  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. 
  • Práce súťažiacich, ktoré sa umiestnili na prvých desiatich miestach v každej kategórii budú zverejnené na tejto webovej stránke a účastníci súťaže hlasovaním vyberú najlepší súbor, bez ohľadu kategórie. Celkový víťaz bude odmenený Diplomom  víťaza súťaže a vecným darom - poloprofesionálnym digitálnym fotoaparátom.
  • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyslovujú súhlas so zverejnením svojich  prác na webovej stránke  Spoločnosti M.R. Štefánika.  
  • Vyhodnotenie súťaže bude: do 20. septembra 2021  v kategórii žiaci a študenti, do  14. októbra 2021  v kategórii celkový víťaz.
  • O spôsobe vyhlasovania víťazov a odovzdávania cien budeme včas informovať, lebo  bude  závisieť na vývoji epidemiologickej situácie.

Na prípadne otázky k súťaži  vám odpovieme na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Text: Mgr. Miroslava Roháčová a  Jozef Buffa
Foto: Jozef Buffa

Partneri