Informácia o aktivitách Spoločnosti M. R. Štefánika

     Koncom minulého a začiatkom tohoto týždňa sa udiali dve významné udalosti z pohľadu rozširovania spolupráce Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) s ďalšími partnerskými, výchovne vzdelávacími inštitúciami.

      Dňa 4.3.2022 podpísal predseda SMRŠ Ing. Peter  Novotňák s rektorom Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Základným cieľom tohoto Memoranda je deklarovať spoločnú vôľu obidvoch strán pri rozvíjaní a prehlbovaní spolupráce, s využitím skúsenosti a znalostí SMRŠ a UMB v oblasti  zvyšovania povedomia širokej, ako aj odbornej verejnosti  o odkaze osobnosti a života Milana Rastislava Štefánika. 

     Po predchádzajúcich rokovaniach predsedu SMRŠ  Ing. Petra Novotňáka  s rektorom Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici  prof. MgA. Ing. Michalom Murinom, ArtD. bolo,  dňa 7.3.2022  na pôde AU,  podpísané Memorandum o spolupráci  medzi SMRŠ a AU. Dokument podpísal predseda SMRŠ Novotňák a v zastúpení rektora AU podpísala Memorandum prorektorka  pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy AU Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

     V tomto dokumente obidve zmluvné strany deklarovali, že majú pri šírení kultúry a kultúrnych hodnôt, ako aj v oblasti výchovy a vzdelávania viaceré spoločné  záujmy, poslanie i zodpovednosť. Preto sa podpísaním Memoranda spoločne zaviazali k aktívnej spolupráci zameranej na kvalifikovanejšie, rýchlejšie a vzájomne koordinované riešenie úloh vlastného i spoločného záujmu.

     Úplné znenie obidvoch dokumentov ako aj Dohody o spolupráci podpísanej štatutármi SMRŠ a Nadácie Milana Rastislava Štefánika si  môžete prečítať na webovej stránky SMRŠ v priečinku Na stiahnutie.  

Text:   Jozef Ivan Buffa

Foto:   Alena Kaanová (UMB) a zdroj  Akadémie umenia

Partneri