Literatúra

Odporúčané knihy 

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) výberová personálna bibliografia
Táto publikácia kolektívu autorov (Mária Bôbová, Monika Danková, Veronika Ťažká, Mária Gallová, Štefan Luby, Ján Tatara, Vojtech Čelko) predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako astronóma, meteorológa, vynálezcu, generála a diplomata. Vyšla pri príležitosti 140. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika s cieľom nadviazať na prvé vydanie a rozšíriť ho o informácie za obdobie rokov 2000 – 2019. Skladá sa z dvoch častí. Prvú - textovú časť tvorí kalendárium i príspevky Š. Lubyho, J. Tataru a V. Čelka. Druhú časť knihy tvorí obsiahla bibliografia v rozsahu 5615 bibliografických záznamov

Monografie

Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika, úvod a poznámky napísal Polívka V., II. upravené vydanie publikácie Vadimíra Polívku z roku 1928, vydalo vydavateľstvo RECO pre Spolok rodákov M. R. Štefánika v Košariskách v roku 2003
Letec Štefánik a Caproni, Steklý K., vlastným nákladom autora, Trenčín 2001
Milan Rastislav Štefánik, Kováč, D., Rak, Budmerice 1996
M. R. Štefánik v myšlienkach a obrazoch, Fuska, J. a kolektív, Elán, Bratislava 1999, druhé vydanie Elán, Bratislava 2009
M. R. Štefánik (Životopisný náčrt), Juríček, J., Mladé Letá, Bratislava 1968, druhé vydanie IQ 111, Bratislava 2006
M. R. Štefánik slovenský astronom, Rušin, V., Alfa, Bratislava 1991, druhé upravené a rozšírené vydanie pod názvom Astronom Milan Rastislav Štefánik, Veda, Bratislava 2009
Musel generál M. R. Štefánik zahynúť? Husár, J., vydal autor, Bratislava 2000
Náš Milan Rastislav Štefánik, Štvrtecký, Š., Smena, Bratislava 1990
Návraty do Polynézie – po Štefánikových stopách, Kele F. – Musil M., Print – Servis Bratislava 1996, druhé vydanie, EKO – KONZULT, Bratislava 2009
Obrazopis sveta, podtitul „Objektívom Milana Rastislava Štefánika“, Vydavateľstvo Osveta, Martin v spolupráci so SNM v Martine, 2004
Posledný let generála Štefánika, Vároš, M., Obzor, Bratislava 1991, druhé rozšírené vydanie NVK International, Bratislava 1994
Štefánik, Kniha prvá: spomienky a postrehy, redigovali Osuský, Š. – Pavlu, B., vydalo Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, Praha – Bratislava 1938
Štefánik, Kniha druhá: vzpomínky a jiné příspěvky, redigoval Bartušek, J., vydalo Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, Praha – Bratislava 1938
Zápisník Dr. M. R. Štefánika z Ekqádoru z roku 1913, M. R. Štefánik, k vydaniu upravil a vlastným nákladom vydal Polívka V., Banská Bystrica 1928, druhé vydanie v spolupráci s Vondráček J., (rozšírené o ďalšie materiály a písomnosti), Banská Bystrica 1933, tretie vydanie zápisníka je zaradené do knihy Zápisníky M. R. Štefánika, Praha 1935, štvrté vydanie pod názvom Ekvádorský zápisník (z roku 1913) vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2005
Zápisníky M. R. Štefánika, Štefánik M. R., na vydanie pripravili Bartúšek J., – Boháč J., Památník osvobození, Praha 1935

Ostatné

Atlas slovenských miest. Mapa Slovakia, Bratislava 2001. 352 s. In: 46 s.
Brezová pod Bradlom. Obzor, Bratislava 1970. 283 s. In: 96-98 s.
Brezová pod Bradlom. Stimul, Bratislava 1970. 413 s. In: 390, 391 s.
Češi na Tahiti a Markézách, Vladimír Ustohal, Akademické nakladatelství CERN s.r.o. 2005
Československé dejiny. Osveta, Bratislava 1961. 384 s. In: 229 s.
Československé tichomoří, Tesař J., National Geographic cz., ročník 2005, číslo 1
Dejiny Slovenska. Perfekt, Bratislava 2000. 301 s. In: 168 s.
Dejiny Slovenska slovom i obrazom II. Osveta, Martin. 382 s. In: 136 s.
Encyklopédia histórie sveta. Cesty, Praha 2001. 496 s. In: 388 s.
Encyklopédia Slovenska, V. zväzok R-Š. Veda, Bratislava 1980. 790 s. In: 751 s.
História – Slovensko v obrazoch. Osveta, Martin. 370 s. In: 285 s.
Historické a štátoprávne korene samostatnosti SR. Bratislava 1994. 287 s. In: 16 s.
Hvezdárske články Milana Štefánika, SNM – Múzeum SNR, ved. redaktorka Landová B., Myjava 2003
Kalista, Z.: Stručné dějiny československé. Vyšehrad, Praha 1992. 410 s. In: 402 s.
Kováč, D.: Dejiny Slovenska. NCN, Praha 2000. 401 s. In: 167 s.
Kováč, D.: Slovensko v Rakúsko-Uhorsku. Mladé letá, Bratislava 1995. 142 s. In: 91,-115 s.
Kronika Slovenska 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. ADUT, Skalica 1999. 607 s.
Majstri ducha. Perfekt, Bratislava 2002. 81 s. In: 76 s.
Malá československá encyklopédia VI. zväzok Š-Ž. Academia, Praha 1987. 927 s. In: 70 s.
Malá slovenská encyklopédia. Danubiaprint, Bratislava 1993. 822 s. In: 710 s.
Mihár, I.: Americký Slováci a Slovensko. Bradlo, Bratislava 1994. 81 s. In: 76 s.
Michálek, S.: Brezová pod Bradlom osobnosti /ne/známe. Bratislava 1999. 284 s. In: 237-241 s.
Michálek, S.: Do pamäti národa. Mladé letá, Bratislava. 397 s.
Mrva, I.: Dejiny v kocke. Perfekt, Bratislava 2003. 79 s. In: 54, 57, 61 s.
Osobnosť M. R. Štefánika z pohľadu meteorológa, Podhorský D., Kozmos – roč. 21/č. 3 (1990)
Pôl mesiaca na vrcholu Mont Blancu, Štefánik M., Tranovský evanjelický kalendár 1907
Slovensko. Neografia, Martin 1993. 250 s. In: 120 s.
Slovenský biografický slovník V. zväzok R-Š. Matica Slovenská, Martin 1992. 800 s. In: 700 s.
Školský lexikón. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992. 376 s. In: 319 s.
Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž. Cesty, Praha 2002. 1064 s. In: 437 s.
Z cesty po severnej Afrike, Štefánik M., Tranovský evanjelický kalendár 1910
Výbornou pomôckou pre hlbšiu orientáciu je práca
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici z roku 2000: Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919
František Kele: M. R. Štefánik – významný cestovateľ a jeho nasledovníci, R.G.T. PRESS, s. r. o. 2010

Odporúčaná literatúra

Benický K. Pauer Marián: Svět objektivem Milana Rastislava Štefánika, Benický- Art Praha 2005
Bodnár J: Dr.Milan Rastislav Štefánik, československý národný hrdina
Daněk Ján: Príťažlivosť hviezd a rodného kraja, S MRŠ 1991
Druga Ladislav: Dejiny astronómie a Slovensko, SÚH 2006
Duffack J.J.: Štefánik a Československo, Naše vojsko 2007
Ferenčuhová Bohumila: Francúzsko a slovenská otázka 1789 – 1989, VEDA 2009
John Miloslav.: Milan Rastislav Štefánik, život a smrť národního hrdiny, Votobia Olomouc 2000
Kautzký Emil Karol: Kauza Štefánik -Legendy, fakty a otázniky okolo vzniku Česko- Slovenskej republiky, Vydavateľstvo MS Martin 2007
Kele František:Milan Rastislav Štefánik významný cestovateľ a jeho následovníci, Spoločnosť M.R.Štefánika-R.G.T PRESS 2010,
Kšiňan Michal, Guelton Fréderic , Emmanuelle Braud: Milan Rastislav Štefánik
v archívnych dokumentoch historickej služby francúzskeho ministerstva obrany,
VHÚ – MO SR, 2009
Kele František, Mariot Peter: Velehory světa, Fontána Olomouc,marec 2004
Kováč Dušan: Štefánik a Janin – Príbeh priateľstva, Dilema 2001
Mikula Ľudovít: Priateľ hviezd generál Milan Rastislav Štefánik, MO SR 2001
Mlynárik Ján: Cesta ke hvězdám a svobode, České vydavateľstvo1990
Musil Miroslav- Biagini Antonello: Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov, Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva 2010
Novota Mikuláš. Údery pod pás, Alfaprint, Martin 2006
Pajdušáková Ľudmila: Milan Rastislav Štefánik, astronóm, Obzor Bratislava 1970
Ponická Hana: Milan Rastislav Štefánik – hrdina sa vracia, 1991
Rajchl R. :Z montblancského deníka ve světle dokumentu, inf.: Říše hvězd Praha 1990
Rezník Jaroslav: Oči plné oblohy, Slovenský spisovateľ 2010
Varga Ladislav: Hviezdny generál, Knižné centrum, jún 2001
Vároš Milan:Putovanie za krajanmi, vyd. Euroskop 1995, druhé rozš.vydanie 1997
Zuberec Vladimír: Milan Rastislav Štefánik, léta hvězdná a válečná,Praha 1990
Kolektív: Encyklopédia astronómie
Kolektív: Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost, Nakladatelství DUM OP Praha 1993
Fuska Ján: Milan Rastislav Štefánik v myšlienkach a obrazoch, vyd. Elán, 1999 , doplnené Vydanie 2009
Husár Jozef: Musel generál M.R.Štefánik zahynúť, rok 2000
Juríček Ján: Milan Rastislav Štefánik, Bratislava 1968,druhé vydanie Mladé Letí 1990, nové vydanie Q 111 r. 2006
Kele F. – Musil M. Návraty do Polynézie -po Štefánikových stopách, dve vydania 1996 a EKO KONZULT
Kováč Dušan: Milan Rastislav Štefánik, vyd. Rak, 1996
Osuský: Štefánik, kniha prvá, Slov.nakladateľstvo L.Mazáč Praha-Bratislava 1938
Štefánik, kniha druhá
Rušin Vojtech: M.R.Štefánik – slovenský astronóm, Alfa 1991
Rušin Vojtech: Astronóm Milan Rastislav Štefánik, VEDA 2009 Bratislava
Steklý Karel: Letec Štefánik a Caproni, vlastný náklad autora
Štvrtecký Štefan: Náš Milan Rastislav Štefánik, Smena Bratislava 1990
Zápisník dr. M.R.Štefánika z Equadora z r. 1913 – editor V.Polívka, Banská Bystrica 1928, nové vydanie Vydavateľstvo SSS 2006
Hvezdárske články Milan Rastislava Štefánika, SNM- Múzeum SRR Myjava 2003
Korešpondencia dr.Milana Rastislava Štefánika, úprava Vl.Polívka, Spolok rodákov vo vyd. RECO r.2003
Vároš Milan. Posledný let generála Štefánika, Obzor Bratislava a Intenational Bratislava 1994

Zborníky

Zborník referátov z celoslovenského seminára“Významné osobnosti v dejinách astronómie
na Slovensku, SÚH Hurbanovo 1989
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4-5.mája 1999″
“ Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat, VHÚ Bratislava 1999
Čaplovič M., Ferenčuhová B., Stanová M./ Edt/: Milan Rastislav Štefánik v zrkadle
prameňov a najnovších poznatkov historiografie , VHÚ, HÚ SAV a SNA, Bratislava 2010
Zborník z konferencie T.G.Masaryk , M.R.Štefánik a vznik Česko-Slovenska, SMRŠ júl
2005
Obrazopis sveta – objektívom M.R.Štefánika, Martin 2004
Čelko V.( ed) Milan Rastislav Štefánik, 1880 – 1919, Zborník k 125 výročiu narodenia M.R.Štefánika, Slovenský literárny klub Praha 2005

Časopisy

História, Historická revue, denná tlač, BRADLO

Partneri