Oslavy 140. výročia narodenia M.R. Štefánika v Nitre

Členovia Nitrianskeho klubu Spoločnosti M.R. Štefánika sa stretli aj so svojimi hosťami v utorok 21 .júla 2020 na slávnostnom zasadnutí, v priestoroch leteckej spoločnosti AERO Slovakia vo Veľkých Janíkovciach, s cieľom uctenia si 140. výročia narodenia M.R. Štefánika.

Predseda klubu  Ing. Ján Tancík, PhD.  vo svojom slávnostnom príhovore  zdôraznil význam osobnosti M.R. Štefánika v dejinách Čechov a Slovákov, ako zakladateľa Československa, jeho vynikajúce diplomatické a vyjednávacie schopnosti, medzinárodné pôsobenie, všestranný talent tak pre vedu, letectvo, vojenskú stratégiu, ale aj pre umenie. Okrem iného pán predseda hovoril aj o poslaní klubu a jeho hlavných aktivitách medzi ktoré sa zaraďuje organizovanie slávnostných podujatí a kladenie vencov pri rôznych výročiach spojených so Štefánikovou osobnosťou, šírenie osvety organizovaním rôznych edukačných podujatí a besied, zájazdov po stopách M.R. Štefánika.

V novembri 2019 členovia klubu navštívili Francúzsko, uctili si osobnosť M. R. Štefánika položením venca pri jeho soche v Meudonskom observatóriu. Zastavili sa na Place du Général Stefanik v Paríži. Monument venovaný Štefánikovi na tomto námestí vytvoril umelec slovenského pôvodu W. Schiffer. Zastavili sme sa pred domom v ktorom býval Štefánik, ale navštívili sme aj hotel v ktorom sa Štefánik ubytoval na začiatku svojho pobytu v Paríži. Pôsobivý bol aj náš zájazd do Bratislavy, kde členovia klubu navštívili na hrade výstavu organizovanú k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. Náš program pokračoval položením venca pri pyramíde vytvorenej architektom D. Jurkovičom v Ivánke pri Dunaji.

Po predsedovom príhovore sa členovia klubu a ich hostia stretli pri jedinej Štefánikovej soche v Nitre, umiestenej v areáli leteckej spoločnosti, s cieľom pokloniť sa pamiatke generála Štefánika položením spomienkového venca. Túto sochu vytvoril sochár Ján Svitek v roku 2015. Členovia klubu zároveň pri soche vysadili dve zo 100 ruží pre generála Štefánika. Ruže, ktoré sme vysadili nesú meno Generál Štefánik. Vysadenie ruží spadá do spomien-kového projektu STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA, ktorý bol schválený Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika v roku 2018. Cieľom tohto projektu je vysadiť na území Slovenska 100 ruží v roku, ktorý vyhlásila Vláda SR pod názvom Rok Štefánika. Tento rok sa začal stým výročím smrti M.R. Štefánika a skončil 140. výročím jeho narodenia. Ružu vyšľachtil český šľachtiteľ Jan Böhm v roku 1931. Je to kríčková ruža fialovo-červenej farby. Táto ruža bude v Nitre okrem areálu AERO Slovakia zdobiť aj ďalšie dve miesta, bude vysadená aj v areáli SPU a pred budovou Krajského súdu, kde bola v rokoch 1938 -1945 umiestnená socha M.R. Štefánika.

Členovia Nitrianskeho klubu S MRŠ  pokračovali besedou, na ktorej sa vyjadrovali  k životu a osobnosti  M.R. Štefánika,  ale aj k činnosti klubu.  Pani Palanská, jedna zo  zakladajúcich členiek klubu, ako  Štefánikova rodáčka hovorila o svojej hrdosti na túto významnú osobnosť, o jeho silných strán-kach, ale aj niektorých slabostiach, ako napr. začiatočná znalosť francúzštiny. Zaspomínala si na spoluprácu s pánom J. Maniačekom pri uvádzaní jeho knihy „Posol hviezdnych diaľav“ po rôznych kluboch našej spoločnosti. MUDr. Soňa Štubňová si zaspomínala na časy vzniku Nitrianskeho klubu a na aktivity, ktoré v tom čase pod vedením Ing. J. Maniačeka realizovali.   Pani Depešová nás oboznámila s dielom svojho príbuzného Wiliama Schiffera, všestranného slovenského umelca, túžbou ktorého bolo  vzdať hold Štefánikovi vytvorením jeho pomníka. S týmto jeho zámerom na jednej strane plne súhlasil vtedajší primátor Paríža J. Chiraq, neskorší francúzsky prezident,  ale na druhej strane  sa s touto stavbou nie celkom stotožňovalo francúzske Ministerstvo kultúry  a to zo zaujímavého dôvodu,  že v blízkosti tohto námestia sa  nachádza futbalový štadión, z ktorého sa často vracali rozvášnení fanúšikovia, ktorí svojimi počinmi ohrozovali všetko, čo im stálo v ceste a spravidla si to najviac schytávalo námestie pomenované po M.R. Štefánikovi. Takže slovenský umelec musel vytvoriť dielo, ktoré by nebolo ohrozené  rozvášneným davom, prípadne by jeho útokom aj odolalo. Takže v parčíku je umiestnený monument v podobe mohutného podstavca, ktorý je obkolesený kovovým plotom so zamknutým vchodom. Pri našej vlaňajšej novembrovej návšteve na tomto mieste plot prekonali len tí zdatnejší z nás.


Naši hostia z Turistického klubu Pyramída prišli s návrhom, že jednou z aktivít, ktorou by sme mohli získať mladých ľudí je organizovanie turistických pochodov, tak v okolí Nitry, ako aj do rodiska Štefánika a na Bradlo. Dohodli sme sa, že prvé podujatie tohto druhu bude zorganizované v máji 2021. Niektorí z našich hostí prejavili záujem aj o členstvo v klube.


Na záver sme sa dohodli, že najbližšia aktivita klubu bude cielená na návštevu Bradla, Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Hodonína - rodiska T.G. Masaryka a Prahy. Predseda Nitrianskeho klubu SMRŠ, poďakoval pánovi J.V. Miklíkovi za poskytnutie priestorov AERO Slovakia na slávnostné zasadnutie klubu a za pohostinnosť.

Text:   Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Foto: Ing. arch. Michal Borguľa, CSc.

Partneri