Rokovanie XXXI. Valného zhromaždenia SMRŠ

V Posádkovom dome v Trenčíne sa konalo 21. októbra 2023 XXXI. Valné zhromaždenie (VZ) Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ).  Po prezentácii delegátov a štátnych hymnách  SR a ČR otvorila  rokovanie VZ  podpredsedníčka SMRŠ Mária Gallová, ktorá všetkých srdečne privítala  a oznámila, že z rozhodnutia Správnej rady SMRŠ  bude viesť rokovanie VZ a v Pracovnom predsedníctve ju doplní predseda SMRŠ Ing. Peter Novotňák a Čestný predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara. 

     Účastníci VZ si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov SMRŠ: Čestného predsedu a zakladajúceho člena SMRŠ Mgr. Petra Uhlíka, Karola Steklého, Máriu Ptáčkovú, prof. Ondreja Hronca, prof. Dušana Podhorského, Márie Admčiakovej a Mgr. Ladislava  Drugu.

     Po naplnení úvodných bodov programu VZ predniesol predseda SMRŠ Peter Novotňák  Správu o činnosti SMRŠ od posledného VZ v ktorej  obšírne vyhodnotil všetky oblasti života a činnosti našej spoločnosti. Jej podstatnú časť tvorí hodnotenie činnosti klubov. 

     Správna rada v tejto oblasti pripravila projekt  objektívneho a komplexného zhodnotenia činnosti klubov a spolu s vedením klubov, ktoré pripravili hodnotenia činnosti vlastných klubov po zadaných oblastiach, tak po prvý krát v histórii  SMRŠ vyhodnotila súťaž a udelila  titul Klub roka 2023.   Za rok 2023 ho oprávnene získal klub SMRŠ Brezno. 

      Zároveň,  na základe vypracovaného bodového systému,  bolo vyhodnotené poradie aj ostatných klubov SMRŠ,  ktoré si môžete pozrieť  v tabuľke Prílohy na konci článku.  

     S obsahom Správy o činnosti SMRŠ,  ale i ostatných dokumentov prijatých  VZ  sa budú môcť členovia klubov oboznámiť na výročných  členských schôdzach klubov, ktoré budú do konca tohoto roku.   

     Zatiaľ len pár údajov: 
      - klubmi SMRŠ bolo delegovaných na VZ  86 členov, zúčastnilo sa 72  delegátov klubov, h),
      - zo súčasných 18 klubov SMRŠ sa VZ zúčastnili delegáti zo 14 klubov,  
      - spolu bolo pozvaných  14 hostí – zástupcov Nadácie M. R. Štefánika (Bratislava),   
         Masarykovho demokratického hnutia (Kopřivnice a Frenštát), GŠ OS SR, Valašského  
         odbojového spolku (Zlínsky kraj), Slovenského leteckého zväzu gen.M. R. Štefánika 
         a riaditelia hvezdární z Hlohovca i Partizánského.    

     Správna rada pripravila, na svojom poslednom zasadaní pred VZ,  návrh na udelenie odmien a ocenení  hosťom i organizáciám za šírenie dobrého mena M. R. Štefánika na medzinárodnej i republikovej úrovni a pomoc spoločnosti M. R. Štefánika pri organizovaní a zabezpečení akcií organizovaných SMRŠ v hodnotenom období. 

     Po dohode s vedením klubov SMRŠ a na ich návrh udelia:

  • Ďakovný list za prácu v SRMŠ - 10 členom SMRŠ a Generálnemu štábu OS SR, 
  • Pamätnú medailu SMRŠ  - 7 členom SMRŠ, 
  • Bronzovú pamätnú plaketu SMRŠ 6 členom SMRŠ a jednému hosťovi – Ing. Vladislavovi Stankovi (ČR), 
  • Striebornú pamätnú plaketu SMRŠ  - 4 členom SMRŠ , 
  • Pamätný kríž M. R. Štefánika, ako jedno z najvyšších ocenení SMRŠ,  bol udelený: Ing. arch. Michalovi Borguľovi, PaedDr. Ivanovi Šabovia Doc. Ing. Igorovi Štubňovi.  
  • Najvyššie ocenenie, Čestný člen SMRŠ, sa môžu na základe rozhodnutia Správnej rady SMRŠ stať  „významné osobnosti spoločenského, politického, kultúrneho a vedeckého života alebo dlhoroční členovia Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorí  mimoriadne a aktívne prispeli k šíreniu odkazu  M. R. Štefánika“.  

Za rok 2023 bolo čestné členstvo v SMRŠ udelené:  

Ing.  Eve Groh, Akademikovi Jánovi Plesníkovi a  MUDr. Mirkovi Orsághovi. 

  •  Klubom roka 2023 sa stal klub SMRŠ Brezno s počtom 95 získaných bodov. 

     Na úvod diskusie vystúpila podpredsedníčka SMRŠ pani M. Gallová, ktorá  prečítala úvahu z knihy Jeana Giono „Muž, ktorý sadil stromy“, čím navodila atmosféru o tom, aká je sila jedného človeka a sila  komunity ľudí, ktorí môžu meniť krajinu,  pôsobiť na myslenie ľudí.     

     Treba si pritom predstaviť silu, energiu a bohatstvo, to nespočetné množstvo ľudských bytostí, ktorí „vysádzajú stromy vzdelania“ a vytvárajú  širokú škálu   poznania  aj o živote  ľudí, ako bol M. R. Štefánik.  Pani Gallová pokračovala ospravedlnením 12 pozvaných čestných hostí (z toho dvaja z ČR), ktorí sa z rôznych závažných dôvodov nemohli zúčastniť nášho VZ, ale poslali pozdrav jeho delegátom a popriali úspešné rokovanie.   

      V diskusií vystúpili  traja hostia z ČR a deväť osôb zo Slovenska (z toho 6 členov SMRŠ). Ostatných troch spomeniem menovite. Rokovanie VZ pozdravil Čestný predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara a taktiež pre nás v SMRŠ jeden z najvzácnejších hostí prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., predseda správne rady Nadácie M. R. Štefánika. Ďalším z diskutujúcich hostí zo Slovenska bol Mgr. Karol Petrík z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika (HaP) v Hlohovci. Po svojom vstúpení venoval SMRŠ  kópiu busty M. R. Štefánika ako vedca, originál ktorej odhaľovali na akcii 21.7.2023, počas prvého dňa Dní Štefánika 2023, aj za účasti podpredsedu našej spoločnosti pána Neumaira.  Pán Petrík zároveň oznámil, že HaP M. R. Štefánika v Hlohovci sa stane kolektívnym členom SMRŠ. 

     Po schválení uznesenia  bolo XXXI. Valné zhromaždenie ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.   

Príloha:

Autor:      Jozef Ivan Buffa
Foto:       autor

Partneri