Slávnostná členská schôdza Klubu SMRŠ Nitra

     Členovia Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) Nitra sa 22. júla 2021 zišli  na slávnostnej  členskej schôdzi, aby si pripomenuli 15. výročie svojho vzniku. Vzhľadom na prvú a druhú vlnu pandémie sa slávnostná schôdza uskutočnila o rok neskôr, takže klub má už dnes prakticky 16 rokov.

     Slávnostného rokovania klubu sa zúčastnili  za vedenie SMRŠ predseda genmjr. v. v. Ing. Petr Novotňák, podpredsedníčka Mgr. Mária Gallová, podpredsedu Branislav Neumair a Čestný predseda SMRŠ Ing. Ján Tatara. Prítomný bol aj viceprimátor Nitry Mgr. Miloslav Špoták. Slávnostné zasadnutie klubu sa konalo v duchu Štefánikovho výroku: “Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť“.

     Nitriansky klub bol založený z iniciatívy Ing. Jána Maniačka, CSc., ktorý spolu s ostatnými zakladajúcimi členmi určili trajektóriu a obsahovú orientáciu klubu. Zo zakladajúcich členov boli na slávnostnej členskej schôdzi prítomné Ing. Mária Antalová a  Ing. Oľga Palánska, CSc., ktorá bola od vzniku  klubu najbližšou spolupracovníčkou pána J. Maniačka.

      Po otvorení slávnostnej členskej schôdze vystúpil Ing. Ján Tancík, PhD., predseda klubu, ktorý poukázal na aktivity klubu, ktorými sú hlavne besedy s autormi novovydaných kníh zaoberajúcich sa osobnosťou M. R. Štefánika. Spočiatku to boli aj filatelistické výstavy so Štefánikovskou tradíciou, zájazdy na Bradlo a Košariská. V posledných rokoch členovia klubu organizujú zájazdy  aj do zahraničia. Tieto zájazdy sa uskutočňujú pod názvom: „Po stopách M. R. Štefánika“.

     Členovia klubu sa pravidelne stretávajú aj pri kladení vencov na Letisku vo Veľkých Janíkovciach a to tak pri pietnej spomienke, ako aj pri každom výročí narodenia M. R. Štefánika. Veľkú pomoc Klubu poskytol súčasný generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, pán Ivan Eľko, poskytovaním priestorov v kostole pre stretávanie sa členov klubu, ale aj riaditeľka Agoinštitútu Ing. Mária Debrecéniová, CSc. Besedy s autormi kníh sa zvyknú organizovať v Ponitrianskom múzeu, ako aj v Kultúrnom stredisku na Chrenovej.

    Predseda SMRŠ P. Novotňák pozdravil členov klubu, ocenil aktivity klubu a zameral sa aj na vízie Spoločnosti do budúcnosti, ktoré by mali byť podnetom aj pre prácu Nitrianskeho klubu. Odovzdal slovo Čestnému predsedovi SMRŠ pánovi Ing. Jánovi Tatarovi, ktorý vyzdvihol precíznu pácu klubu pod vedením pána J. Maniačka, spomenul prípravu a dôsledné plnenie plánov, ale aj jeho iniciatívu zameranú na umiestnenie sochy M. R. Štefánika v Nitre. Po jeho vystúpení prehovorila pani Mária Gallová, aby v mene SMRŠ ocenila mimoriadnu osobnosť Jána Maniačka a to udelením Pamätného Kríža SMRŠ in memoriam. Vyznamenanie prevzal pán Ing. Ján Tancík, PhD., ktorý ho odovzdá synovi Ing. Jánovi Maniačkovi.

     Za mesto Nitra vystúpil viceprimátor Mgr. Miloslav Špoták, ktorý rovnako ocenil činnosť klubu, sám prejavil záujem o členstvo v SMRŠ  a zároveň sľúbil, že vyvinie iniciatívu zo strany Mestského úradu, aby sa do Nitry vrátila socha M. R. Štefánika.

     Pamätnou medaila SMRŠ bola ocenená Ing. Oľga Palánská, CSc. a Pamätnou  plaketou zakladajúca členka Ing. Mária  Antalová, Ing. arch. Michal Borguľai, CSc.  a pani Elena Líšková.  

     Ďalším bodom programu bola powerpointová prezentácie Ing. S. Mindeka, PhD. a  Ing. M. Borguľu, CSc., ktorí predstavili obrázky a spomienky z putovania členov klubu: „Po stopách M. R. Štefánika“. Sympatické bolo, že práve v tomto bode členovia klubu ožili a spontánne pridávali svoje poznatky a skúsenosti  zo života,  ale aj z iných zájazdov uskutočnených SMRŠ.

     Vedenie Klubu SMRŠ Nitra ocenilo Ďakovnými diplomami za prácu v klube všetkých prítomných členov  klubu, ale aj  zástupcov mesta a najmä zamestnancov Odboru kultúry MsÚ v Nitre. 

     Osobitné ceny, fotografiu M.R. Štefánika na perníkovom podklade s dátumami jeho narodenia a tragického skonu  (autorom tohto originálneho nápadu je člen klubu S. Mindek), boli udelené vyššie uvedeným predstaviteľom SMRŠ,  viceprimátorovi M. Špotákovi a členom Klubu SMRŠ Nitra  MUDr. Soni Štubňovej,  J. Tancíkovi, S. Mindekovi, M. Borguľovi  a Ing. J. V. Miklíkovi.

     Oficiálna časť slávnostnej schôdze bola skončená spoločnou fotografiou členov klubu a hostí a samozrejme aj slávnostným prípitkom. Potom už nasledovala neformálna diskusia, rozhovory a aj radosť zo stretnutia členov a hostí Nitrianskeho klubu, ktoré sa pre väčšinu z nich konalo prakticky až po roku kvôli pandemickej situácii. Medziľudské vzťahy v klube sú výborné a to aj vďaka organizovaniu rôznych zájazdov a konaniu zaujímavých besied.

     Pre členov Klubu SMRŠ v Nitre, je slávnostná schôdza silnou  motiváciou, aby pokračovali v doterajších aktivitách a aby ich rozšírili aj o nové činnosti. Prioritou v ich snažení je splnenie dvoch hlavných úloh a to prinavrátenie sochy generála Štefánika do Nitry a najmä omladenie členskej základne.

Text: Mária Kadlečíková
Foto: Michal Borguľa

Partneri