Štatút súťaže „Štefánik na školách“

Štatút súťaže organizátora Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o. z.
Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

 1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže je „Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o. z., Národný dom Štefánikov 0, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 00682756, reg. Číslo VVS/1-900/90-121 na MV SR (ďalej len „SMRŠ“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).

 1. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.mrstefanik.sk (webové sídlo Vyhlasovateľa).
 2. Cieľom súťaže je šíriť odkaz generála Milana Rastislava Štefánika prezentáciou jeho  osoby súťažno-vzdelávacou formou
 3. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky (okres Partizánske).
 1. Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 22.02.2022 do 30. 04. 2022. Súťaž bude ukončená slávnostným vyhodnotením výhercov v mestskej kinosále v Partizánskom.

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môžu iba žiaci príp. celé triedy Základných škôl (II. stupeň) okresu Partizánske. (ďalej len „súťažiaci“), ktorí vyplnia vedomostný kvíz a v prípade celých tried splnia umeleckú výzvu v termíne konania súťaže. Najlepší budú ocenení hodnotnými cenami. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania o atraktívne ceny. Ocenení budú 3. najlepší jednotlivci aj triedy v rámci okresu. Vylosovaní budú aj 2 šťastní výhercovia v rámci okresu.

 1. Pravidlá súťaže
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradený každý žiak, ktorý v termíne konania súťaže vyplní vedomostný kvíz a tiež musí spĺňať podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte. Vedomostného kvízu sa môže každý žiak zúčastniť max. 1-krát resp. za platné vyplnenie sa bude považovať len prvé vyplnenie. 
 1. Výhra v súťaži
 1. Výherné ceny do súťaže venoval organizátor súťaže a partneri súťaže.
 2. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
 3. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 1. Oznámenie o výhre
 1. Meno výhercov zverejní vyhlasovateľ oznámením na slávnostnom odovzdávaní cien  05. mája 2022 v Mestskej kinosále v Partizánskom o 10:00 hod.
 1. Odovzdanie výhry
 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, škola a trieda ktorú navštevuje, za účelom odovzdania výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na webe organizátora.
 1. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 1. Dôležité podmienky súťaže
 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.
 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.mrstefanik.sk).
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 
 5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.

Súťaž „Štefánik na školách„

kategórie:

 1. Najlepší jednotlivec (Kvíz) – najvyšší dosiahnutý počet bodov v kvíze (QR kód). V prípade rovnosti bodov viacerých žiakov sa o víťazovi rozhodne žrebovaním. 

 2. Najlepšia trieda (umelecká výzva: voľná disciplína) –  každá trieda si bude môcť vybrať jednu umeleckú disciplínu, v ktorej chce umeleckú výzvu splniť.  Toto dielo však musí byť úzko spojené so životom Štefánika. 

 3. Súčet bodov za umeleckú výzvu a percentuálnych bodov z účasti žiakov z danej triedy v kvízovej súťaži. Napr. ak je v triede 20 žiakov z toho sa 11 z nich zapojí do vedomostného kvízu znamená to + 55 bodov pre triedu. 

 4. Modelárska disciplína kde je možné z akéhokoľvek materiálu či už z dreva, kovu, papiera, keramiky atď. vymodelovať vo forme modelu/busty Štefánika, Mohyly, Caproni atď.

 5. Literárna disciplína kde je možné napísať báseň, poviedku, prípadne opísať úsek Štefánikovho zaujímavého života. (cca do 500 slov).

Hodnotenie umelecká výzva – bodové hodnotenie za umeleckú výzvu udelí komisia organizátora (zložená z členov organizátora a partnerov súťaže), ktorá zároveň odovzdá na slávnostnom vyhodnotení ceny výhercom. Rozhodnutia komisie sú konečné. Voči rozhodnutiam komisie nie je možné podať odvolanie ani využiť iný opravný prostriedok.

Ocenený bude aj triedny učiteľ najúspešnejšej triedy.

Ceny: smartfón, cyklistické prilby a okuliare HQBC, smart hodinky, tablet, USB kľúče, vyhliadkový let, výlet na Mohylu generála M. R. Štefánika.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

V Partizánskom, dňa 22. 02. 2022

Partneri