Štefánikove dni na ZŠ v Sliači

     Na Základnej škole Andreja Sládkoviča v Sliači  patril záver minulého kalendárneho roka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (MRŠ). V dňoch 19.-20. decembra došlo k prezentácií aktivít žiakov tejto školy, ktorí sa v niektorých prípadoch pripravovali už od začiatku školského roka.     

     Široké spektrum pohľadov na osobu, činnosť i odkaz MRŠ, ktoré žiaci vo svojich prezentáciách pripravili  je obdivuhodné a zaslúži si širokú popularizáciu nielen v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ), ale i v rámci základných škôl.  

     Táto aktivita bola spojená s prezentáciou  putovnej výstavy M. R. Štefánik – Stopy života  jej autorkou a predsedníčkou klubu SMRŠ v Spišskej Novej Vsi pani R. Kormošovou, ktorá zaujala žiakov a pedagógov aj na tejto škole.
     Výstava putuje už štvrtý rok hlavne po základných školách na celom Slovensku. Všade sa stretáva s veľkým záujmom účastníkov.  V základnej škole na Sliači však pristúpil pedagogický zbor pod vedením pani riaditeľky Mgr. Alžbety Krúpovej k poznávaniu života a diela M. R. Štefánika skutočne originálnym spôsobom. Okrem už spomínanej výstavy mali žiaci možnosť čítať o MRŠ literatúru a pozrieť si filmy o jeho živote, čo doplnilo ich vedomosti a pripravilo na ich tvorivú prácu v rámci výstavy.
     Každá trieda pod vedením určeného pedagóga mala svoju tému, ktorú spracovávala v rámci k tomu vyčlenených vyučovacích hodín. 


     Žiaci prvého ročníka pracovali na výrobe medailí. Podľa makety zhotovovali medaily s kovovej fólie, do ktorej vyrývali reliéf portrétu MRŠ. Nakoniec vystrihli a vyfarbili z tvrdého papiera trikolóru  na ktorú je medaila zavesená.

     Žiaci druhého ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy zamerali na kreslenie okamihov zo Štefánikovho života, ale aj situácii, ktoré nie sú v jeho živote tak známe, ako napríklad hádka s otcom, nákresy vynálezov, cestovateľské úspechy, ale aj haváriu jeho lietadla a Mohylu na Bradle. Z nakreslených obrázkov potom vytvorili knihy formátu A4 alebo A5, pričom jedna trieda obrázky pospájala a urobila tak spoločné reporelo.

     Žiaci tretieho ročníka sa na hodinách pracovného vyučovania pustili do výroby jeho generálskej čiapky. Výsledky ich práce, spôsob výroby i počet vyrobených generálskych čapíc boli nad očakávania.

     Žiaci štvrtého ročníka na hodine vlastivedy vytvorili, podľa pokynov vyučujúcej v Power- pointe, prezentáciu o MRŠ. Spomedzi všetkých prezentácií boli vybraté tie, ktoré najviac zaujali. Vybrané prezentácie boli na hodine informatiky upravené, dali sa do tzv. slučky, aby sa mohli opakovane a bez prerušenia premietať.

     Ďalšia skupina žiakov tohoto ročníka pripravovala Štefánikov portrét v digitálnej podobe. S touto aktivitou sa zoznámili s tým, ako sa počítač pozerá na náš svet.

     Žiak   4. ročníka Branislav Benčík naprogramoval hru  Jednoduchý letecký simulátor  v ktorej  je cieľom hlavnej postavy ( Štefánika) nazbierať čo najviac slovenských znakov a zároveň sa vyhnúť kolízii s horizontom a s vetrom. Ovládanie je jednoduché, no koordinácia a pilotovanie bola výzvou aj pre skúsených pilotov. Ovládanie hry autor ešte vylepšil, keď jednotlivým ovládacím prvkom priradil samostatne ovládače – spojka, plyn, náklon hore, náklon dole. Hra tak získala rozmer komplexného projektu, ktorý má celkom bohatý potenciál na oboznamovanie sa s tým, aké zručnosti musel mať Štefánik ako bojový pilot počas 1. svetovej vojny.

     Žiaci piateho ročníka pripravili brožúrku Milan Rastislav Štefánik v číslach. Z číselných údajov o jeho živote a práci vymysleli matematické úlohy. Následne ich riešili na hodine matematiky.
Úlohy spolu so správnymi odpoveďami zapracovali do uvedenej brožúrky.

    Žiaci šiesteho  ročníka skladali malé lietadielka zo štipcov a zdravotníckych paličiek do hrdla. Malé diely nastrihali z paličiek. Jednotlivé časti lepili pomocou tavnej pištole. Hotové lietadlo vyfarbili akrylovymi farbami podľa vlastnej fantázie.

 
     Piataci a šiestaci sa na hodine hudobnej výchovy naučili spievať pieseň “Našiel som si v šírom poli”, ktorej text napísal Štefánik.

     Žiaci siedmeho ročníka sa na hodine hudobnej výchovy venovali témam “M.R. Štefánika a hudba”  a  “M.R. Štefánik a umenie”. Danú tému spracoval každý žiak, výsledkom práce žiakov bol spoločný panel, ktorý žiaci spoločne prezentovali.

     Žiaci ôsmeho ročníka sa venovali tvorbe hier pre žiakov so zameraním na tvorbu “puzzlov”. Časť ôsmakov prekladala texty o MRŠ do angličtiny. Údaje o jeho živote boli použité v pracovných listoch zameraných na históriu a geografiu. Na hodinách angličtiny celý text ako aj pracovné listy so správnymi odpoveďami boli spracované a spísané do brožúrky.
      Ďalšia časť žiakov sa venovala zriadeniu “Štefánikovej pracovne”, kde využívali predmety, ktoré mohli súvisieť so životom MRŠ – písací stroj, jeho denník so zápiskami z Tahiti, teleskop, glóbus, rádio, fotoaparát, gramofón, ďalekohľad. Dokonca v kabinete geografie objavili atlas z roku 1913, aký mohol Štefánik skutočne používať. V pracovni bolo možné vidieť aj dobové predmety z prvej svetovej vojny, ktoré na výstavu zapožičalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici.


    Vybraní ôsmaci sa zúčastnili výstupu na Chatu generála Štefánika pod Ďumbierom, ktorá je vo výške 1740 m.n.m.  Súčasťou výstupu bol aj výnos dreva na túto chatu. V nesení dreva sa žiaci aj učitelia striedali. Všetci okúsili zimnú turistiku a hlboký sneh ani silný vietor ich neodradil od splnenia výzvy. Žiaci - účastníci výstupu dali návrh, aby sa tento výstup stal 

do budúcnosti tradíciou.

     Okrem týchto aktivít, siedmaci a ôsmaci spracovávali informácie o MRŠ do formy referátov a projektov s názvom “Život a aktivity M. R. Štefánika”

     Žiaci deviateho ročníka po naštudovaní materiálov o osobe a diele M. R.  Štefánika , spracovali na hodinách informatiky návrhy na 3D modely spojené s jeho osobou. Vznikli návrhy na model lietadla Caproni Ca 33, modely Mohyly na Bradle a Mohyly na mieste havárie pri Ivanke pri Bratislave. Vybrané návrhy po úprave vytlačili na školských 3 D tlačiarňach.

     Hodiny výtvarnej výchovy v 9. triede boli venované zobrazeniu portrétu – umeleckého stvárnenia osobnosti, ktorá je zaujímavá svojimi duchovnými alebo fyzickými prednosťami. M. R. Štefánik medzi takéto osobnosti nepochybne patrí. Pre žiakov nebolo ťažké stvárniť jeho portrét s využitím rôznych výtvarných techník alebo sa inšpirovať rôznymi umeleckými smermi.

    Každá trieda na druhom stupni, okrem deviatakov, ktorí sa podieľali na príprave kvízu, si zahrala Kahoot kvíz o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na počítačoch v PC učebni. Súťažiť mohli buď vo dvojici alebo ako jednotlivci. Kvíz pozostával z 15 otázok, ktoré sa týkali života MRŠ, jeho vzdelania, profesijnej kariéry, ale aj ostatných zaujímavostí. Ukážka hodnotenia
kvízu je v galérii fotografií v závere článku. 

       Zo stručného prehľadu aktivít jednotlivých tried je vidieť, že išlo o premyslenú náročnú a dlhodobú aktivitu, ktorej vyvrcholenie sa konalo 19. decembra v spoločných priestoroch školy, kde jednotlivé triedy resp. ich zástupcovia – žiaci, predstavovali tie najlepšie diela. Na pracoviskách jednotlivých tried si všetci žiaci základnej školy po jednotlivých triedach a stanovených časových intervaloch mohli pozrieť tvorbu svojich rovesníkov venovanú spomienke na MRŠ a niečo nové sa dozvedieť alebo aj sami pred sebou zhodnotiť svoje schopnosti a šikovnosť.

     Záver prvého dňa patril besede s pilotmi, ktorí sa zúčastnili preletu na vlastných lietadlách z talianskeho letiska Campo Formido do Bratislavy  po trase posledného a osudného letu generála M. R. Štefánika dňa 4.5.1919 na lietadle Caproni Ca 33. .

     Na druhy deň - 20.12.2023 -  si mohli šikovnosť svojich detí, ale aj ich učiteľov pozrieť aj rodičia a širšia verejnosť v rámci predvianočných aktivít mesta Sliač.

     Čo povedať na záver. Celá akcia zanechala vo mne, ale určite i u ďalších účastníkoch, hlboký dojem v niekoľkých smeroch: 

     Po prvé to je šikovnosť našich žiakov, ich nápaditosť, záujem a zanietenie s akým prezentovali svoje práce a ich hrdosť na dosiahnuté výsledky.  Hrdí na svojich žiakov môžu byť aj ich učitelia, bez ktorých vedenia a pomoci by to nebolo možné. Preto si zaslúžia našu úctu a poďakovanie.   

     Po druhé si myslím, že takúto skúsenosť musíme nielen v maximálnej miere popularizovať, ale hlavne využiť ako príklad a motiváciu pre ďalšie základné školy, možno i záujmové krúžky v školách a mimo nich.  

     Podobnú aktivitu zorganizovali aj na ZŠ v Bagíne o ktorej priebehu budeme informovať. 

     Návšteva tejto akcie vo mne vyvolala spomienku na takzvané Štefánikove týždne, organizované na základných školách  počas prvej československej republiky, o ktorých píšu pamätníci danej doby.  Dokonca k príprave týchto Štefáikových týždňov  bola spracovaná jednotná metodická pomôcka pre pedagogických pracovníkov škôl.  

     Možno by sa niektoré historické poznatky a používané metódy dali efektívne využiť po uplatnení skúsenosti z akcie v Sliači  resp. Bagíne.  Práve preto, že nová doba priniesla nové, nebývalé možností.   Akcia na ZŠ v Sliači to potvrdila.  

Text: Z  podkladov Alžbety Krúpovej  spracoval Peter Novotňák, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika,
Foto :    Archív ZŠ Sliač.   

Partneri