Večer s názvom Československo a demokracia

Spoločnosť M. R. Štefánika (SMRŠ) prijala pozvanie do Frenštátu pod Radhoštěm, kde
sa 7. marca 2024, v deň narodenín prvého prezidenta Československej republiky T. G.
Masaryka, konal Večer s názvom Československo a demokracia.
Usporiadal ho Klub Masarykovho demokratického hnutia Kopřivnice v spolupráci
s Múzeom mesta Frenštát p. R. a Nadáciou Dr. Eduarda a Betty Parmovcov. Súčasťou tejto
akcie bolo odovzdávanie Ceny Tempora 2023 osobnostiam regiónu, ktorú Nadácia udeľuje
každoročne.
Našu spoločnosť na podujatí zastupovala predsedníčka klubu SMRŠ v Spišskej Novej Vsi
PhDr. Ružena Kormošová, PhD. Počas pobytu vo Frenštáte sa jej venovala pani MUDr. Petra
Šmajstrlová. Navštívila Malú galériu, kde sa oboznámila so zaujímavými umeleckými
dielami, fotografiami a knihami o osobnostiach, ktoré žili s meste, spolu položili kvety
a venček pri pamätníku T. G. Masaryka na Horečkách a na hrobe Aloisa Zbavitela
na cintoríne.
Večer začal videom s netradičným spracovaním Hymny ČR a SR v podaní skupiny
Metalinda. Moderátorom večera bol Zdeněk Sazovský. V úvode vystúpil bývalý starosta
Trojanovíc Drahomír Strnadel, ktorý citoval z dobových archívnych dokumentov zápis
o návšteve Prezidenta Osloboditeľa v obci a o udelení jeho súhlasu s premenovaním miestnej
školy na Masarykova jubilejná škola. Člen predsedníctva Masarykovho demokratického
hnutia Lubomír Sazovský sa vo svojom príspevku zamyslel nad demokraciou v súčasnej dobe
i vplyvom myšlienok T. G. Masaryka na jeho vlastný život.
Hlavným bodom večera bola prednáška R. Kormošovej. Svoje vystúpenie začala
charakteristikou zložitých pomerov na Spiši a východnom Slovensku pri začleňovaní územia
do novovznikajúcej ČSR (1918 – 1919) a podiele Čechov na rozvoji tohto regiónu.
V prezentácii poskytla prítomným vzácny obrazový materiál z návštev prezidenta na
východnom Slovensku (zastavenie sa v Spišskej Novej Vsi a pobyt v Košiciach v roku 1921)
a z vojenských manévroch na Spiši (z návštevy Kežmarku a Spišského Podhradia v roku
1930).
Spätosť oboch regiónov dokumentovala na činnosti frenštátskeho rodáka školského
inšpektora Aloisa Zbavitela (18.6.1889-27.2.1977), ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi
v rokoch 1927 až 1933. V tomto roku si pripomíname 135. výročie jeho narodenia.
A. Zbavitel patril k významným osobnostiam kultúrno-spoločenského diania na Spiši.
Svojou publikačnou a organizačnou prácou sa zaslúžil o rozvoj osvetovej činnosti. Ako
predseda Jubilejného výboru prispel k dôstojným oslavám 10. výročia vzniku ČSR v meste,
podieľal sa na rozvoji Štefánikovej tradície, v roku 1929 bol pri odhalení 6,5 m vysokého
pomníka M. R. Štefánikovi v Spišskej Novej Vsi (sochu navrhol sochár Andrej Kováčik
z Bratislavy, z bronzu ju dodala firma Franta Anýža z Prahy).
V roku 1929 sa rozhodnutím MŠANO jednotne pripomínalo na všetkých školách 10.
výročie tragickej smrti M. R. Štefánika. Pri tejto príležitosti odporúčalo ministerstvo školstva
učiteľom a žiakom príručku spišskonovoveského školského inšpektora, ktorú vydalo Štátne
nakladateľstvo s názvom: Milan R. Štefánik k desátému výročí jeho tragické smrti (Praha
1929).

Publikoval tiež Rečnícke prejavy k rôznym príležitostiam k 7. marcu, 4. máju či 28.
októbru (Žilina 1934) a knihu o generálovi Štefánikovi pre slovenskú mládež.
Pre učiteľov národných škôl a organizátorov Štefánikových osláv napísal metodickú
príručku s názvom Týždeň Štefánikových osláv (Žilina 1933), ktorá je inšpiratívna aj
v súčasnosti.
Na záver stretnutia účastníci vyjadrili presvedčenie, že vďaka odkazu T. G. Masaryka a M.
R. Štefánika sa budeme stretávať a šíriť myšlienku spolupráce aj v budúcnosti.
Viac informácii o tejto akcii nájdete na :
Československo a demokracia Frenštát 7.3.2024 | Zonerama.com

Text pripravil: Jozef Ivan Buffa
Autor fotografii: Zdeněk Sázovský

Partneri