Vyhodnotenie Štefánikových dní 2023

Dňa 7.9.2023 sa v sále Albertína  v  Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách konalo vyhodnotenie Štefánikových dní 2023 (ŠD).  Za vedenie Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ) sa ho zúčastnil predseda Peter Novotňák a podpredsedovia  Mária Gallová i Branislav Neumair  a hlavní organizátori ŠD 2023. 

     Cieľom  stretnutia bolo zhodnotenie tohtoročných ŠD po jednotlivých akciách a dňoch, vyhodnotiť ako sa podarilo splniť plán a ako dané akcie prispeli k naplňovaniu hlavných  cieľov SMRŠ. 

 A bolo čo hodnotiť, veď len prvý deň, ktorý bol programovo najbohatší, bolo naplánovaných 9 akcií, z ktorých okrem poslednej (sledovania  nočnej oblohy z Bradla), ktorá sa nemohla uskutočniť pre nepriaznivé počasie, boli všetky splnené. Len pre úplnosť, druhý deň bolo uskutočnených 7 hlavných akcií a 6 akcií doplnkových, ktorými prispeli k programu dňa iné organizácie či záujmové združenia. Tretí deň boli naplánované a realizované dve akcie.      

     O akciách z jednotlivých dní boli spracované a v Aktualitách na webe SMRŠ zverejnené vyčerpávajúce textové i obrazové informácie.  

     Hodnotenie ukázalo i na niektoré slabšie stránky prípravy a realizácie ŠD 2023. Ich analýza  má poslúžiť hlavne ako poučenie pre prípravu 3. ročníka ŠD v roku 2024.  

     Celkovo bolo konštatované, že zavedenie nového formát ŠD v minulom roku, tzn. oslavy narodenia Štefánika ako trojdňový Festival vzdelávania, kultúry a športu, bolo veľmi správnym rozhodnutím vedenia SMRŠ.  Priebeh ŠD už tento rok ukázal, že táto forma vytvára predpoklady postupného zapájania sa širšej verejnosti „štefánikovcov“, klubov SMRŠ i záujemcov o našu históriu či osobu M. R. Štefánika do ich priebehu.    

     Potvrdzuje to príklad Hlohovca, kde v rámci ŠD 2023 bolo pripravené Popoludnie na Hlohovskom zámku, ktorého sa zúčastnil podpredseda SMRŠ  B. Neumair a informácie z neho sú v aktualitách z druhého dňa ŠD.  

     Meno, ktoré si postupne  ŠD vo verejnosti získavajú vytvára dobré predpoklady postupného odpútavania sa od minulosťou zaužívaného pripomínania si „výročia“ nešťastnej udalosti tragickej smrti gen. M. R. Štefánika dňa 4.mája 1919 ako hlavnej formy spomienky na Štefánika.  Prostredníctvom ŠD, ako jednej z hlavných akcií SMRŠ v danom roku, preferujeme orientáciu na oslavy výročia narodenia Štefánika, tejto mimoriadnej osobnosti,  jednej z najvýznamnejších v našich novodobých  slovenských dejinách.

      Spôsob osláv ponúkaný Štefánikovými dňa umožňuje pripomínať si s pocitmi radosti a hrdosti nielen výročie  narodenia M. R. Štefánika, ale aj jeho celoživotné dielo a najmä výsledky  dosiahnuté ním vo vojenskej a diplomatickej oblasti v období 1. svetovej vojny a tesne po nej.  A taktiež možnosť pripomínať si jeho odkaz v celej šírke, tzn. nielen to  čo povedal, ale hlavne ako a čo vykonal. Vo vzťahu k mladej generácií je to naša rozhodujúca úloha a  práve skončené ŠD 2023 to potvrdili. 

     Určite k tomu prispieva aj prezentácia  ŠD na našej webovej stránke a preto sa v rámci vyhodnotenia patrí poďakovať ľuďom, ktorí sa podieľali na zbere informácii v priebehu celých ŠD, najmä kameramanovi Petrovi Szabovi zo spoločnosti FOCUSTORY s.r.o. , fotografke Miroslave Roháčovej z bratislavského klubu SMRŠ ako aj podpredsedovi SMRŠ Branislavovi Neumairovi, ktorý pravidelne prispieva informáciami a fotografiami z rôznych akcií týkajúcich sa SMRŠ a poslal nám aj informácie i fotografie z akcie v Hlohovci. 

     V rámci prípravy ŠD  bol  vytvorený pracovný tím, taký filmový mini štáb, na spracovanie krátkeho filmového dokumentu pod názvom Štefánikove dni 2023. Jeho členovia vytvorili scenár i plán filmovania  a na pracovných stretnutiach režiséra s kameramanom boli upresnené organizačné otázky a technické zabezpečenie filmovania.  

     Výsledok práce tohoto tímu si môžete pozrieť vo filmovom dokumente zverejnenom na YOUTUBE. Link na Štefánikove dni 2023:   

Tvorcovia tohoto dokumentu: 
Peter Szabó  - kameraman a postprodukcia,
Maroš Kosík - komentár, 
J. I. Buffa      -  scenár a réžia,
radi príjmu vaše hodnotenia, poznámky či pripomienky k tomuto dokumentu, ktoré využijú pri tvorbe podobného dokumentu zo ŠD 2024.  
Píšte na adresu PR manažér Spoločnosti M. R. Štefánika:  jozef.buffa@mrstefanik.sk

Autor:    Jozef  Ivan Buffa 
Foto:      Miroslava Roháčová, Peter Szabó a autor článku.

Partneri