MEDZINÁRODNÝ POCHOD K POCTE M.R.ŠTEFÁNIKA

„Pre ľudí pevného predsavzatia
a vytrvalosti niet nemožností.“ 
Milan Rastislav Štefánik

PROPOZÍCIE

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor:  Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Usporiadateľ:         Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.

Termín konania:    20. júla 2024, sobota.

Miesto konania:     Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru:  Peter Novotňák

Riaditeľ podujatia: 
Peter Rajnoha
e-mail: pochod@mrstefanik.sk
mobil: +421 915 764 222

Hlavný rozhodca:   Juraj Trokan

Základné informácie:

Medzinárodný pochod k pocte Milana Rastislava Štefánika.

Spoločný štart – Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa A – 10 km, štart o 08:00 – 11:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa B – 20 km, štart o 07:00 – 10:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa C – 35 km, štart o 06:00 – 09:00 - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom.

Trasa X  ľubovoľná dĺžka/trasa (A, B, C) – v účastníckom poplatku je zahrnutá len mapa pochodu s nálepkami v KB a diplom bez účastníckej medaily.  Registrácia na tuto trasu je 5 eur.

Spoločný cieľ trás: Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

Prihlášky:                      na prihlásenie použite link:

https://www.vysledkovyservis.sk/medzinarodny-pochod-k-pocte-m-r-stefanika-prihlaska

Štartovné a uzávierka prihlášok:  
20,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od 22. februára do 22. apríla 2024,
25,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od 23. apríla do 30. júna 2024,
30,00 EUR pre účastníkov prihlásených s platbou od 01. júla do 17. júla 2024,
33,00 EUR na mieste.
platba kartou.

V štartovnom je zahrnuté: 

  • Pamätná účastnícka medaila v krabičke, + 1ks stužka.
  • Mapa trasy s kontrolnými bodmi
  • Účastnícky diplom 
  • Štartovné číslo s čipom
  • Balíček s občerstvením

Ubytovanie:          Na vlastné náklady (vieme pomôcť so zabezpečením). 

Stravovanie:         Na vlastné náklady

Občerstvenie:       Na trati na označených kontrolných bodoch a v cieli podujatia.

Organizačné pokyny:

Účastník, ktorý je starší ako 18 rokov, sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účastník mladší ako 18 rokov sa zúčastňuje podujatia len v sprievode staršej osoby so zvolením jeho zákonného zástupcu. 

Účastník sa môže na vyznačenej trase pohybovať iba vlastnou silou a to chôdzou alebo behom. Všetky činnosti a predmety, ktoré môžu ovplyvňovať pochod, sú zakázané. Výnimkou sú iba turistické palice.

V prípade núdze je možné pochod prerušiť (napr.: ošetrenie, privolanie pomoci a pod.)

Účastník si po celú dobu pochodu nesie so sebou organizátorom pridelenú kontrolnú kartu, ktorú je povinný predložiť označenej osobe na kontrolnom stanovišti a po absolvovaní pochodu túto kartu predložiť v cieli v mieste na to určenom.

Na trase budú rozmiestnené kontrolné stanovištia. Priechod nimi bude sledovaný organizátormi a potvrdený na kontrolnú kartu. Účastník bude oboznámený s rozmiestnením kontrolných stanovíšť. Pri príchode na kontrolné stanovište sa účastník sám hlási k osobe označenej ako organizátor a požiada o potvrdenie priechodu na kontrolnú kartu.

Účastník je povinný dodržiavať odporúčanú trasu. 

V prípade únavy alebo neschopnosti pokračovať v pochode z akéhokoľvek dôvodu, bez vážneho ohrozenia na zdraví účastníka, je účastník pochodu povinný sa dopraviť do miesta určenia vlastnými prostriedkami.

Účastník pochodu je povinný dodržiavať zákony SR. Organizátori budú dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich zákonov: o lesoch – zákaz fajčenia - Zákon č. 326/2005 Z. z.. o lesoch, najmä dodržiavanie zákazu fajčenia v lese, spôsobovanie nadmerného hluku a znečisťovania lesa. Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, najmä ustanovení týkajúcich sa chodcov. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, najmä o zodpovednosti za priestupky.

Ak účastník poruší pravidlá je okamžite vylúčený z účasti na pochode a vyradený zo zoznamu účastníkov pochodu bez nároku na kompenzáciu a ocenenie.

Organizátor pochodu nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo poškodenie vecí účastníka ani jeho batožiny, vrátane ich obsahu.

Nárok na ocenenie vzniká splnením týchto podmienok: 
1) Registráciou a zaplatením štartovného.
2) Dodržaním pravidiel pochodu.
3) Prejdením trasy pochodu a všetkými kontrolnými stanovišťami.

Povrch: 60% lesné cesty, 40% asfalt.

Trvanie Medzinárodné pochodu k pocte M. R. Štefánika  – 06:00-16:00 hod.

Trasa A

Trasa A - Najkratšia trasa je určená pre všetky vekove kategória aj menej zdatných pretekárov (mamičky s kočiarmi, deti aj starších), nakoľko je trasa rovinatá v dĺžke 9,5 km. Štart z námestia v Brezovej p./B., popri cyklotrase k múzeu M. R. Štefánika do Košarísk (KB0) a späť do cieľa na námestí M. R. Štefánika v Brezovej p/B. 
Sprievodný program/kultúrny program bude na námestí v Brezovej p/B. V múzeu bude (KB0).
Alternatíva k Trase A: Trasa A+ - prvé 2/3 totožné s trasou A, cestou späť za Košariskami pôjde trasa cez lúku po žltej smerom k Mohyle, z Mohyly do cieľa na námestie (pre tých komu by sa zdala trasa A moc jednoduchá ale zároveň si netrúfa na trasu B). Totožný (KB0) s trasou A. (cca 13,5 km, z toho cca 2-3 km stúpanie k Mohyle).


Trasa B

Trasa B - stredne náročná trasa pre mierne zdatnejších pretekárov v dĺžke 20 km. Z námestia vedie trasa po modrej ku komárovej, ďalej po žltej na Dvoly (KB1) k pamätníku SNP, prameň lopušná. Po modrej až dole pod Červenú horu. Ďalej po stužkami označenom úseku popod Červenú Horu na Hiblove (KB2) a potom stužkami označeným cca 1,5 km úsekom na Široké Bradlo, odtiaľ ide zelena k Mohyle (KB3), po červenej dole ku rkc kostolu, odtiaľ stužkami označenom úseku cca 500 m k pamätníku meruôsmych rokov (KB4) a následne na námestie po stužkami označenom úseku do cieľa na námestie.


Trasa C

Trasa C – najnáročnejšia z trás tak prevýšením ako aj dĺžkou 35 km. Z námestia vedie trasa po žltej k Výtoku (KB1), po zelenej k dolná pustá ves, modrou cez lopušnú popod Červenú horu na Hiblove (KB2), od Hiblového asi 1 km označenou trasou popri potoku až k Múzeu a kostolu a potom stužkami označeným cca 1,5 km úsekom okolo Širokého Bradla, na pamätník náboženského prenasledovania na osadu Mosnáčkovci, odtiaľ na juh na chrbát Bradla, odtiaľ ide zelena k Mohyle (KB3), po červenej dole ku rkc kostolu, odtiaľ stužkami označenom úseku cca 500 m k pamätníku meruôsmych rokov (KB4) a následne na námestie po stužkami označenom úseku do cieľa na námestie.

Po 16:00 – vyhodnotenie, občerstvenie a ukončenie....

Štart/Cieľ - občerstvenie
KB0 - občerstvenie (Múzeum) 
KB1 – občerstvenie (B-Dvoly), (C-Výtek)
KB2 – občerstvenie (Hiblové)
KB3 – občerstvenie (Mohyla)
KB4 – (pamätník meruôsmych rokov) 

     Na všetkých KB bude zástupca organizátora v označených reflexných vestách, pre označenie pochodovej mapy.

4. Ocenenie

Partneri